Valtioneuvoston asetus MMM/2019/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134
Asia
Maatilan investointituen kohteet ja tukitasot määritellään Manner–Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020. Siitä, myönnetäänkö tukikohteen avustus ohjelman varoista EU:n osaksi rahoittamana vai maatilatalouden kehittämisrahaston kokonaan kansallisista varoista, säädetään maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2015)19 §:n 3 momentissa. Jotta EU:n rahoitusosuuden kotiuttaminen kuluvan ohjelmakauden loppupuolella voitaisiin varmistaa, koko ohjelmakauden rahoituskokonaisuus suunniteltiin siten, että EU:n rahoituskehystä sidotaan etupainotteisesti. Tämä tarkoitti samalla, että ohjelmakauden loppua kohden EU:n osaksi rahoittamia tukikohteita siirretään rahoitettavaksi kokonaan kansallisista varoista. EU:n osaksi rahoittamien tukikohteiden siirtäminen kansallisesti rahoitettavaksi aloitettiin vuonna 2018, jolloin asetuksen 241/2015 19 §:n 3 momenttia muutettiin väliaikaisesti siten, että lypsykarjatalouden investoinnit rahoitettiin kokonaan kansallisista varoista vuoden kahden viimeisen tukijakson osalta. Investointitukien kokonaisrahoituksen tasapainottamiseksi ja ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi loppuvuoden 2019 osalta olisi tarpeellista toteuttaa siirto investointikohteiden rahoituslähteiden välillä. Tämän vuoksi asetuksen 19 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että nykyisin EU:n varoista osaksi rahoitetut asetuksen 3 §:ssä tarkoitetut investoinnit rahoitettaisiin kokonaan kansallisista varoista vuoden 2019 loppuun asti. Muilta osin asetuksen 19 §:n 3 momentti vastaisi nykytilaa. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 8.10.2019 ja sitä sovellettaisiin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 16.3.2019 tai sen jälkeen. Asetuksen väliaikainen muutos olisi voimassa 31.12.2019 asti, jonka jälkeen muutettavaksi ehdotettu momentti palautuisi muutosasetusta edeltäneeseen muotoonsa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (Valtion talousarvion momentti 30.10.40 ja maatilatalouden kehittämisrahasto) Maatalouden rakennetukiavustuksiin on vuosina 2015–2020 käytettävissä EU:n osaksi rahoittamia varoja yhteensä 437 miljoonaa euroa ja lisäksi kokonaan kansallista lisärahoitusta maatilatalouden kehittämisrahastosta 242 miljoonaa euroa, eli yhteensä keskimäärin 113 miljoonaa euroa vuosittain. Vuoden 2019 kahdella viimeisellä tukijaksolla investointiavustusta lypsy- ja nautakarjatalouteen arvioidaan myönnettävän noin 35 miljoonaa euroa. Ehdotetuilla muutoksilla ei ole suoraa vaikutusta valtion menoihin tai maatilatalouden kehittämisrahaston varojen kokonaistarpeeseen, sillä rakennetuet myönnetään valtion talousarviossa ja rahaston käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen käytettävissä olevien varojen rajoissa. Jos haettu tukimäärä ylittäisi käytettävissä olevien varojen määrän, rahoitettavat hakemukset valittaisiin varojen rajoissa valintamenettelyä käyttäen. Tukijärjestelmän toimenpanosta vastaavat Ruokavirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tukijärjestelmää toteutetaan hallinnonalan menokehyksen ja käytettävissä olevien henkilöresurssien rajoissa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen