Hallituksen esitys MMM/2022/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

HE 96/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 029 5162244
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia ja yliopistolakia. Tavoitteena on uudistaa eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta koskeva sääntely valtakunnallisten erikoistumiskoulutusta koskevien kehittämislinjausten mukaisesti. Erikoiseläinlääkärikoulutus ei olisi jatkossa tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Muutoksella siirrettäisiin koulutukseen liittyvä yleinen ohjausvastuu opetus- ja kulttuuriministeriöltä maa- ja metsätalousministeriölle sekä vahvistettaisiin yliopistojen roolia koulutuksen sisällöllisessä ja laadullisessa ohjauksessa. Yliopistolaista kumottaisiin yliopistojen ammatillisia jatkotutkintoja koskevat säännökset, joita sovelletaan nykytilanteessa ainoastaan erikoiseläinlääkäritutkintoon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Ehdotettuun hallinnonalasiirtoon ei liittyisi määrärahojen tai henkilötyövuosien siirtoa opetus- ja kulttuuriministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön, vaan siirto olisi budjettivaikutuksiltaan neutraali.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen