Valtioneuvoston asetus MMM/2023/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 71 artiklan perusteella jäsenvaltiot voivat myöntää tukea luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin haittoihin. Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin luonnonhaittakorvauksen myöntämisen ja maksamisen yleisistä edellytyksistä, korvausalueista, korvauksen määrästä ja maatilan koon vaikutuksesta luonnonhaittakorvauksen määrään. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonhaittakorvauksesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 495,884 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 43 prosenttia. Lisäksi momentilla 30.20.44 on vuonna 2023 noin 130 miljoonaa euroa vuosilta 2021 ja 2022 siirtyvää rahoituskaudelle 2014-2020 kohdistettua määrärahaa. Siirtyvästä määrärahasta käytetään noin 50 miljoonaa euroa vuodelta 2022 maksettavan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen maksamiseen keväällä 2023. Luonnonhaittakorvauksiin arvioidaan tarvittavan vuoden 2023 tukihausta aiheutuviin maksuihin noin 496 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen