Valtioneuvoston asetus MMM/2023/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Metsäneuvos Erno Järvinen, p. 029 5162150

Asia

Metsätuholain torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettu laki (198/2023) on ollut presidentin esittelyssä vahvistettavana 16.2.2023. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lakiin sisältyvä 10 § koskee korvauksia laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista. Korvauksensaajia koskevat vaatimukset sisältyvät lain 10 a §:ään. Kyseinen korvauskäytäntö muodostaa tukijärjestelmän, joka hyväksyttiin jatkettavaksi komission 19 päivänä joulukuuta 2022 antamalla päätöksellä ja tehdyn notifioinnin mukaisena. Tukijärjestelmä olisi voimassa maa- ja metsätalouden sektoreiden valtiontuen suuntaviivojen voimassaoloajan. Uudella lakiin sisältyvällä 8 b §:llä säädetään juurikäävän torjunnasta ylivoimaisen esteen ilmetessä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Muutetulla lain 19 §:llä säädetään tätä koskevasta ammattimaisen toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta. Muut lain sisältämät muutokset ovat teknisiä ja koskevat korjauksia virastojen nimiin, terminologiaan ja muun lainsäädännön viittauksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella 1 päivänä huhtikuuta 2023. Myös asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023. Lain 10 ja 10 a § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2027 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen