Määrärahan jako MMM/2023/73

« Raha-asiainvaliokunta 17.5.2023 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Suomen CAP-suunnitelman 2023–2027 toimeenpanoa varten vuonna 2023.

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, p. 029 5162264
Asia
Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksille, Ruokavirastolle ja maa- ja metsätalousministeriölle jaettavissa olevasta 224 256 000 euron myöntämisvaltuudesta 224 256 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Suomen CAP-suunnitelmaa 2023–2027 koskevaa toimeenpanoa varten vuonna 2023. Myöntämisvaltuudesta 10 000 000 euroa on CAP-suunnitelmaa 2023—2027 Manner-Suomessa toteuttavien kokonaan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointitukia varten, 74 800 000 euroa on muihin alueelliseen kehittämiseen liittyviin toimiin, 59 456 000 euroa on Leader-ryhmien paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia sekä toimintarahaa varten ja 80 000 000 euroa teknistä apua varten, joka on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Osa Ruokavirastolle osoitetun teknisen avun myöntämisvaltuudesta käytetään kansallista maaseutuverkostoa varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 43 prosenttia julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta). CAP-suunnitelmaa 2023—2027 Manner-Suomessa toteuttavien kokonaan kansallisesti rahoitettavat maaseutuyritysten energiainvestointituet ovat kokonaan kansallisesti rahoitettavia. Ruokavirasto oikeutetaan tarvittaessa siirtämään myöntämisvaltuutta alueiden yhteisiin hankkeisiin sekä tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia maa- ja metsätalousministeriön päätöksen puitteissa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2023 talousarvion momentilla 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) on vuonna 2023 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 224 256 000 euroa, josta 10 000 000 euroa on CAP-suunnitelmaa 2023—2027 Manner-Suomessa toteuttavien kokonaan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointituista aiheutuvien menojen maksamiseen. Osoitettavissa olevasta myöntämisvaltuudesta ehdotetaan osoitettavaksi 224 256 000 euroa, josta on 99 037 600 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 125 218 400 euroa valtion rahoitusosuutta. Valtion vuoden 2023 talousarvion momentilla 30.10.64 määritellään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 3 kohdan mukaiset jakoperusteet myöntämisvaltuuden alueellista jakoa varten.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta