Valtioneuvoston asetus MMM/2023/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 029 5162347
Asia
Porojen eläinkohtaisen tuen tukiperusteiden ja tukitason vahvistaminen poronhoitovuodelle 2023/2024. Porojen eläinkohtaista tukea ehdotetaan maksettavaksi tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuen suuruudeksi ehdotetaan 35,00 euroa eloporoa kohti, joka on sama kuin vuonna 2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.8.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset: Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2023 osoitettu varat yhteensä 350,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Eläinkohtaisen tuen piirissä arvioidaan olevan noin 153 000 poroa. Tämä määrä on sama kuin syksyllä jakoehdotusta laadittaessa arvioitu eloporomäärä. Ehdotetulla tukitasolla porojen eläinkohtaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 5,36 miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on alun perin otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa sekä suunniteltaessa vuoden 2023 talousarvion määrärahan käyttöä 1 miljoonaa euroa alemmalla määrällä. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan kuitenkin riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen