Vesihuollon lainsäädäntö

Tärkeimmät vesihuoltoon liittyvät lait ovat vesihuoltolaki ja ja vesilaki. Vesihuoltolaki tuli voimaan vuonna 2001, ja sillä kumottiin lait vesi- ja viemärilaitoksista sekä jätevesimaksuista. Vesihuoltolaki myös selkeytti eri toimijoiden tehtäviä ja vastuita vesihuollon järjestämisessä.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa vesihuoltolainsäädännön valmistelusta. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata terveydellisesti ja muutenkin moitteettoman talousveden riittävä saanti kohtuullisin kustannuksin sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Vesilaki säätelee muun muassa vesivarojen käyttöä ja hoitoa. Päävastuu vesilain valmistelusta on oikeusministeriöllä.

Vesihuoltoon liittyviä säädöksiä

Vesilaki (587/2011)

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011)

Vesihuoltolaki (119/2001)

Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004)

Valmiuslaki (1552/2011)

Lisätietoja