Hyppää sisältöön
Media

Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla (VÄPÄ)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Päätoteuttaja Luonnonvarakeskus, osatoteuttajina Oulun yliopisto ja ProAgria Oulu. Hankkeen toteutusta tukevat omalla rahoituksellaan Valio Oy ja Osuuskunta Pohjolan Maito. Mukana ovat myös yhteistyöviljelijät.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Nurmiviljely tuottaa pitkäkestoisen kasvipeitteen, mikä tunnetusti vähentää peltoviljelyn kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja voi samalla kasvattaa peltomaan hiilivarastoa. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää kansallisesti nurmenviljelyä vähäpäästöisemmäksi siirtämällä käytäntöön muissa hankkeissa vaikuttaviksi todettuja ja karjatiloilla hyviksi koettuja menetelmiä huomioimalla samaan aikaan tilatasolla mitattavia päästöihin vaikuttavia tunnuslukuja, kuten turpeen paksuus ja pohjavedenpinnankorkeus. Hankkeessa kootaan tietopankki, johon kerätään yhteen olemassa olevat julkaisut, joissa on mitattu suomalaisten eloperäisten viljelymaiden kasvihuonekaasupäästöjä, mutta lisäksi listataan meneillään olevat tutkimukset. Toistaiseksi melko hajallaan olevan tutkimustiedon kerääminen samaan tietopankkiin mahdollistaa olemassa olevan tiedon kattavuuden arvioinnin ja kohdentaa uutta tutkimusta täydentämään vahvempaa näyttöä kaipaaviin osa-alueisiin. Tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen tietopankki, joka palvelee tutkimuksen ja päätöksenteon lisäksi laajemmin kaikkia muitakin maatalouden ja ilmastonmuutoksen hillinnän parissa toimivia tahoja ja joka toimii hyvänä pohjana myöhemmin toteutettaville hankkeille. Hankkeessa jaetaan hyviä toimintatapoja eteenpäin ja samalla kartoitetaan yleisemmin viljelijöiden asenteita uusien toimintatapojen käyttöönotosta: mitä haasteita tai riskejä he näkevät esimerkiksi kevennettyyn muokkaukseen siirtymisessä tai pohjavedenpinnan seurannassa ja nostossa. Hankkeen päättyessä tarjolla on tilojen erilaiset tarpeet huomioiva työkalupakki eloperäisten maiden päästöjen vähentämiseksi suomalaisilla karjatiloilla.

Lisätietoja

Lisätietoja aluksi Maarit.Liimatainen@luke.fi, ja jatkossa myös hankkeen kotisivulta.