Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus torjuu harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla

Maa- ja metsätalousministeriö
12.6.2020 9.14
Uutinen

Valtioneuvosto hyväksyi 11.6.2020 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2020 - 2023. Harmaan talouden torjunnassa keskitytään ennaltaehkäisyyn, tietojensaannin parantamiseen ja viranomaisyhteistyöhön. Maa- ja metsätalousministeriö on osallistunut ohjelman valmisteluun.

Hallituksen harmaan talouden ohjausryhmän puheenjohtajan, työministeri Tuula Haataisen mukaan harmaan talouden tehokkaampi torjunta on välttämätöntä, jos Suomessa halutaan taata yritysten välinen terve kilpailu ja reilut työmarkkinat.

- Kun kaikki pelaavat samoilla säännöillä, kaikki lopulta voittavat, sanoo Haatainen.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialalla toimenpideohjelmalla tuodaan parannuksia varsinkin elintarvikepetosten torjuntaan. Rikollisuuden torjuntaa elintarvikeketjussa kehitetään yhteistyössä ruokaviraston kanssa. Myös ruokaviraston ja tullin yhteistyötä maan rajat ylittävän tavaraliikenteen valvonnassa vahvistetaan.

Maa- ja metsätalousministeriön panos harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan näkyy lainsäädännössä jo nyt. Elintarvikelakiin on lisätty jo vuodenvaihteessa toimijan luottavuuden selvittämistä koskeva pykälä. Vastaava säännös on valmisteilla myös uuteen rehulakiin. Viranomaisten tiedonvaihtoa kehittäviä parannuksia on tulossa myös muuhun lainsäädäntöön. 

- Elintarvikeväärennökset eivät kuulu osaksi vastuullista ja reilua ruokajärjestelmää, vaan otamme petokset erittäin vakavasti. On äärimmäisen tärkeää, että toimenpideohjelmalla vahvistetaan entisestään valvontaa ja yhteistyötä viranomaisen kanssa. Elintarvikepetosten torjuntaan on jo tehty panostuksia lainsäädännön ja lisäresurssien kautta, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Viestintä ja valvonta tehostuvat

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma sisältää yli 20 hanketta ja yli 50 konkreettista toimenpidettä. Ne toteutetaan eri ministeriöiden, virastojen ja sidosryhmien yhteistyönä.

Hallitus on varannut toimenpideohjelman toteutukseen noin 15 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2020 - 2023. Rahoituksella turvataan harmaata taloutta torjuvien viranomaisten työn kehittämistä ja toimintaedellytyksiä samalla, kun niiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehostetaan.

- Selvitämme esimerkiksi keinoja puuttua alipalkkaukseen, jota on havaittu työvoimavoittoisilla aloilla, kuten telakoilla, rakennustyömailla ja ravintoloissa. Korruption torjuntaa tehostetaan julkisissa hankinnoissa. On myös välttämätöntä selvittää työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn rajapintaan liittyviä kysymyksiä, koska alustatalouden ja digitaalisten alustojen kautta tehtävä työ lisääntyy, Haatainen kertoo.

Toimenpideohjelman tavoitteena on tiivistää viranomaisten yhteistyötä ja kehittää sen vaikuttavuutta muun muassa pimeän työn, henkilöllisyyksien väärinkäytösten ja elintarvikepetosten torjunnassa. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla valmiita toimintamalleja, joita viranomaiset voivat hyödyntää eri puolilla maata.

- Moniviranomaisyhteistyötä on tarkoitus hyödyntää muun muassa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ja työperäisen ihmiskaupan ennalta ehkäisemiseen ja paljastamiseen. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että eri viranomaiset kykenevät jakamaan heillä olevaa tietoa sujuvasti keskenään, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Toimenpideohjelman toimia: 

 • Lisätään veroviranomaisen tietojensaantimahdollisuutta kolmansilta osapuolilta. 
 • Rakennetaan kartellien tunnistamiseksi tietojärjestelmä, joka turvaa kattavan tiedonsaannin julkisten hankintojen kilpailutuksiin jätetyistä tarjouksista. 
 • Kehitetään riskiprofilointimalli ympäristörikosten torjuntaan. 
 • Tehostetaan esitutkinta- ja todistusaineiston hyödyntämistä tekoälyn avulla. 
 • Tehostetaan liikennemarkkinoiden harmaan talouden torjuntaa.
 • Selvitetään, miten hallintarekisteröityjen pörssiosakkeiden yleisöjulkisuus voidaan varmistaa ja miten veroviranomaiset saavat tiedot niillä käydyistä kaupoista.
 • Verotustietojen julkisuutta koskevaa lakia muutetaan siten, että myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset verotustietoihin tulevat julkisiksi.

Kansallisten toimien lisäksi valtioiden rajat ylittävää harmaata taloutta torjutaan tehostamalla EU:n jäsenmaiden yhteistyötä. Tätä työtä tukee myös Euroopan työviranomainen.

Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä vetovastuussa 

Strategian toimeenpanosta ja päivittämisestä sekä toimenpideohjelman toteutumisen seurannasta vastaa työministeri Tuula Haataisen johtama harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä. Strategiaa ja toimenpideohjelmaa voidaan tarvittaessa päivittää sen voimassaoloaikana.  

Ministeriöiden ja viranomaisten muodostama harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimeenpanoryhmä raportoi toimenpideohjelman etenemisestä ohjausryhmälle ja esittää sille tarvittaessa myös muutoksia strategiaan tai toimenpideohjelmaan.   

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteena on: 

 1. edistää yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita, 
 2. ennalta estää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta, 
 3. turvata harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytykset,
 4. kehittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä.  

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020 - 2023

Ruokavirasto Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta vahvistuu