Hyppää sisältöön
Media

Hallitus vahvisti vuoden 2020 keskeiset kansalliset maataloustuet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2020 15.04
Tiedote

Hallitus päätti tänään 16. tammikuuta maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2020. Valtioneuvoston asetuksilla vahvistettu kansallisten tukien kokonaisuus muodostuu pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Kansallista tukea maksetaan vuoden 2020 tuotannolle yhteensä noin 319 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha on saman tasoinen kuin vuonna 2019. Kansallisten tukien kokonaismäärästä noin 93 prosenttia on pohjoista tukea ja noin viisi prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea. Vajaan kahden prosentin osuus tukimäärästä on muuta kansallista tukea, josta valtaosa on nyt vahvistettua sokerijuurikkaan kansallista tukea.

Kansalliset maataloustuet täydentävät EU:n yhteisiä tukijärjestelmiä, ja EU:n maatalouspolitiikka asettaa tiukkoja rajoitteita kansallisten varojen käytölle maatalouden tukemisessa. Tuilla ei saa vääristää kilpailua EU:n yhteisillä markkinoilla. EU-komission hyväksymät Suomen kansalliset tukimuodot perustuvat pohjoisiin tuotanto-oloihin ja niistä aiheutuviin korkeisiin tuotantokustannuksiin.

Suomessa maatalouden tukien merkitys on erittäin suuri maatilojen kannattavuudelle ja siten kotimaisen ruuantuotannon ylläpitämiselle. Ilman tukivälineitä ruuan alkutuotanto olisi Suomen olosuhteissa nykyistä paljon vähäisempää ja voimakkaasti keskittynyttä, sillä pelkästään markkinatuotoilla ei läheskään aina pystytä kattamaan tuotantokustannuksia.

Tukimäärät jakautuvat aiempien vuosien tapaan, Etelä-Suomen kansallisen tuen alenema jatkuu EU-komission linjausten mukaisesti

Pohjoisen tuen määrä on noin 1,5 miljoonaa euroa alempi kuin vuonna 2019. Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä vähenee noin 3 miljoonaa euroa EU-komission vahvistaman tukiohjelman mukaisesti. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan koko maassa 350 euroa hehtaarilta aiempien vuosien tapaan.

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä on säilynyt tällä tasolla jo usean vuoden ajan. Litraa kohti maksettua tukitasoa on tarkennettu vuosittain tuotantomäärän kehityksen mukaan. Vuoden 2021 alussa maksetaan litratuen jälkierä, jolla varmistetaan käytettävissä olevan tuen täysimääräinen käyttö.

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhatuotannolle Euroopan komission päätöksen mukaisesti. Tukimäärät alenevat tukiohjelmassa vuosittain. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki eläintä kohti pienenee vuodesta 2019 noin 26 prosenttia. Kasvihuonetuotannon tuessa pinta-alaa kohti maksettavat tuet ovat vuoden 2019 alkuperäisiä tukitasoja korkeammalla tasolla, koska tukikelpoinen kokonaisala on ollut laskussa. Puutarhatalouden varastointituessa tukitasot ovat samat kuin vuonna 2019. Komission hyväksymä Etelä-Suomen kansallisen tuen nykyinen ohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Vuoden 2020 jälkeisen tukijärjestelmän valmistelua jatketaan.

EU-tason päätösvaiheiden viivästymisen vuoksi seuraavan kauden tukivälineet ja -ehdot otetaan kuitenkin käyttöön aikaisintaan vuoden 2022 alusta alkaen. Tässä valmistelussa suunnitellaan laajassa yhteistyössä kansallisten tukien ja EU-tukien kokonaisuutta, jolla voidaan mahdollisimman tasapainoisesti turvata eri tuotantosuuntien kehittämismahdollisuudet eri alueilla.

Pohjoiset nauta- ja peltotuet säilyvät ennallaan 

Emolehmien ja emolehmähiehojen tuet, teurastettujen hiehojen  sekä uuhien ja kuttujen tuet  alenevat vuoden 2019 tasosta. Alenema liittyy vuoden 2019 poikkeuksellisen tukitason korotuksen poistumiseen. Tukitasot olisivat vuoden 2018 tasolla. Sonnien ja härkien tuki on vuoden 2019 tasolla, jotta tukitaso pohjoisen tuen alueella yksikkötuki olisi vähintäänkin samalla tasolla kuin Etelä-Suomessa AB –alueella, ottaen huomioon myös EU:n kokonaan rahoittama nautapalkkio.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa pohjoisessa tuessa tukitaso on pienempien eli alle 200 eläinyksikön viitemäärien osalta noin viisi prosenttia alempi kuin vuoden 2019 taso. Rajoitteen ylittävien viitemäärien tukitaso alenee voimakkaammin ja tukitaso on laskennallisesti samalla tasolla kuin Etelä-Suomessa. Eläinyksiköinä lasketut viitemäärät vahvistettiin sikojen ja siipikarjan kasvattajille tilakohtaisesti, kun vuodesta 2009 alkaen otettiin käyttöön tuotannosta irrotettu tuki. Pohjoisen tuen alueella tuki päätettiin koko maassa tällöin porrastaa tilakoon mukaan.

Pohjoista tukea maksetaan vuonna 2020 samoille kasveille kuin alun perin vuonna 2019. Pohjoisessa hehtaarituessa sokerijuurikkaan, tärkkelysperunan ja avomaan vihanneksien tukitaso laskee edellisestä vuodesta, kun vuoden 2019 poikkeuksellinen tukikorotus poistuu. Muissa tuotteissa tukitasot säilyvät vuoden 2019 tasolla.  Yleisessä hehtaarituessa ja nuorten viljelijöiden hehtaarikohtaisessa pohjoisessa tuessa tukitaso säilyy samana kuin vuonna 2019. Kasvihuonetuotannon pohjoisessa tuessa yksikkötuet ovat vuotta 2019 korkeammalla tasolla viljelyalojen muutosten ja tukialueiden välisen tasapainon vuoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474

erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215

ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193

erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347

etunimi.sukunimi@mmm.fi