Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö avaa haun valtakunnallisen hevosenlannan hyötykäyttöhankkeen toteuttajan valitsemiseksi 

Hakuaika: 5.–29.4.2016

Taustaa

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteena on sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa.

Osana hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanketta maa- ja metsätalousministeriö avaa kolmivuotisen hevosenlannan hyötykäyttöhankkeen haun. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018. Hankkeen kokonaisrahoitus on suuruudeltaan 600 000 euroa (200 000 euroa/vuosi). Koska tukea hankkeelle voidaan myöntää ja maksaa vain valtion talousarviossa kullekin vuodelle osoitettujen määrärahojen rajoissa, hankkeen rahoitusta tarkastellaan erikseen vuosittain.

Hankkeen tavoitteena on edistää hevosenlannan ravinteiden kierrätystä ja energiakäyttöä. Hankkeen tuloksena hevosenlannan hyötykäyttömahdollisuudet on kartoitettu ja käytön hyviä toimintatapoja on löydetty alueille, paikallisesti ja myös toimijatasolle. Lisäksi toimijoita on ohjattu erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen ja tarvittavien investointien valinnassa.

Hankkeella tulee olla kokoaikainen hankekoordinaattori.

Hankkeen päätehtävät

 1. Saattaa yhteen eri toimijoita etsimään ratkaisuja hevosenlannan hyötykäytön ongelmiin. Toimijoita ovat esimerkiksi hevosyrittäjät, lannan potentiaaliset hyödyntäjät, kasvualustan valmistajat, kasvinviljelijät, luomuviljelijät, viherrakentajat, urakoitsijat, energiayhtiöt ja hevosalan eri hankkeet.
 2. Luoda ja ylläpitää hevosalan toimijoiden ja hankkeiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa hevosenlannan hyötykäyttömahdollisuuksien ja käsittelyketjujen parantamiseksi.
 3. Viestiä ravinteiden kierrätyksen ja energiantuotannon merkityksestä hevosalan kilpailukyvyn parantamisessa.
 4. Välittää toimijoille tietoa olemassa olevasta tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista.
 5. Etsiä erilaisille talleille ja alueille sopivia toimintamalleja ja lannan esikäsittelyyn ja käsittelyyn soveltuvia prosessointivaihtoehtoja kuten kompostointi, biokaasutus, pyrolyysi ja/tai poltto.
 6. Motivoida toimijoita yhteisiin hankkeisiin ja investointeihin sekä välittää tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista.

Hakemusten arviointi

Hakemuksista valitaan parhaiten hevosenlannan ravinnekierrätystä ja energiakäyttöä edistävä suunnitelma. Hankkeen toteuttajan valinnassa painotetaan lisäksi hankkeen kustannus- ja resurssitehokkuutta sekä viestinnän sisältöä ja laatua.

Hankesuunnitelmaa arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 1. Missä määrin hanke toteuttaa hallitusohjelman ”Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti” ja ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” kärkihankkeita.
 2. Missä määrin hanke toteuttaa hankkeelle asetettuja päätehtäviä.
 3. Millaisia hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus ovat.
 4. Missä määrin hanke lisää hevosenlannan hyötykäyttöön liittyvää tietoa ja edistää tiedon ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä.
 5. Toteutetaanko hanketta koko maassa, ja miten hanke kokoaa eri puolella maata olevia kohderyhmiä ja edunsaajia hankkeen piiriin.

Hakijan arviointikriteerit ovat:

 • Hakija on perehtynyt hevosalan toimintaympäristöön, lainsäädäntöön ja liiketoimintamalleihin.
 • Hakijalla on vahvat verkostot alan toimijoihin.
 • Hakijalla on vankka tietopohja lannan ravinteiden kierrätyksestä ja energian tuotannosta.
 • Hakijalla on kokemusta kehittämistyöstä ja osaamista viestinnästä.
 • Hakijalla on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset

Haku tehdään maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeen kohtaan 3 merkitään rasti kohtaan ”Muu MMM:n rahoitus, mikä:” ja tähän kirjoitetaan ”Hevosenlannan hyötykäyttöhanke”. Hakemuslomake täyttöohjeineen löytyy osoitteesta mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-ja-ohjeet.

Hankehakemukset hankesuunnitelmineen toimitetaan maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon ([email protected]) 30.4.2016 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti sähköisenä versiona (allekirjoitettu pdf-tiedosto), samoin liitteet mieluiten pdf-muodossa. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, hakemus toimitetaan paperiversiona osoitteeseen Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Käyntiosoite: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki).

Viestiin tai kirjeeseen merkitään ”Hevosenlannan hyötykäyttöhanke”.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, puh. 0295 162 400
neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, puh. 0295 162 346
[email protected]