Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitys metsityksen tukemisesta etenee eduskuntaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2020 11.30
Tiedote
Metsitystukialue

Hallitus antoi tänään esityksen laiksi, jonka nojalla tuettaisiin joutoalueiden metsittämistä. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, joka edistää hallitusohjelman tavoitetta lisätä hiilinieluja ja -varastoja ja vähentää maankäyttösektorin päästöjä. Myös esitys kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain jatkoajasta menee eduskunnan käsittelyyn.

Metsitystukea myönnettäisiin niin sanottujen joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. On arvioitu, että Suomessa metsitykseen soveltuvia joutoalueita on noin 120 000 hehtaaria. Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen saamisen ehtona olisi, että peltoala ei ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. 

”Metsitystuen tavoitteena on vahvistaa hiilinieluja ja lisätä metsämaata. Tuki kannustaa maanomistajia istuttamaan joutoalueista uutta metsää. Tuen ulkopuolelle on rajattu aktiivisen ruoantuotannon, maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät avoimet alueet”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Metsitystuki on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta lisätä hiilinieluja ja -varastoja ja vähentää maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi turvemaapelloilla metsittäminen vähentää 15 vuoden päästä kasvihuonekaasupäästöjä noin kymmenen tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa hehtaarilla verrattuna siihen, että aluetta ei metsitettäisi. Vastaavasti 45 vuoden päästä metsityksestä kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä on noin 17 tonnia hehtaaria kohti.

Metsitystukea myönnettäisiin yksityisille maanomistajille. Tuki muodostuisi kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta ja perustuisi keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin hehtaaria kohden. Metsitettävän alan tulee olla vähintään 0,5 hehtaaria suuruinen yhtenäinen, keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva eikä saman alan metsittämiseksi ole aiemmin myönnetty rahoitusta. Tuen tavoitteena on pysyvän metsäalan aikaansaaminen, joten metsitystukea ei myönnettäisi esimerkiksi joulukuusien kasvattamiseen. Metsitetyn alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite kestäisivät kymmenen vuotta. Tuen määrästä ja muista tarkemmista ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella, jonka luonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle marraskuun alkupuolella. 

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa luonnon monimuotoisuus, maaseutumaisema, vesitalous ja kaavarajoitteet. Metsäkeskus pyytää näistä seikoista ELY-keskukselta lausunnon. Tukea ei esimerkiksi saisi ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. Tavoitteena on, että metsittävillä aloilla edistettäisiin myös monimuotoisuutta, esimerkiksi kasvattamalla useampia puulajeja.

Metsitystukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta ja olla voimassa vuoden 2023 loppuun. Metsitystukea haettaisiin metsäkeskuksesta ja tukien haku avautuisi maaliskuun 2021 alussa. Metsitystukeen liittyviä toimenpiteitä ei saisi aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.

Kemera-laille jatkoaika, uusi kannustinjärjestelmä valmisteilla

Hallitus antoi tänään myös eduskunnalle esityksen laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain muuttamisesta. Nyt Kemera-laki on voimassa vuoden 2020 loppuun. Hallituksen esityksen mukaan Kemera-lain voimassaoloa jatkettaisiin kolmella vuodella eli laki olisi voimassa tarvittaessa vuoden 2023 loppuun saakka. 

”Aktiivinen ja oikea-aikainen metsänhoito on erittäin tärkeää sekä puuntuotannon, metsien terveyden ja kasvukyvyn että hiilinielujen kannalta. Kemera-lain voimassaolon pidennys varmistaa, että metsänhoidon kannusteet jatkuvat katkoitta samalla, kun valmistelemme uutta metsätalouden kannustinjärjestelmää”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Kemera-lain muuttaminen on tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on EU:ssa viivästynyt. Voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelun tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta. Uusi kannustinjärjestelmä otettaisiin käyttöön mahdollisimman pian. Esitystä valmistelevan työryhmän toimikausi kestää tämän vuoden loppuun asti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

Valmistelusta

Metsitystuesta

  • neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 0295 162 350, kaisa.pirkola(at)mmm.fi
  • lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 162 153   maija.kaukonen(at)mmm.fi
  • metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
  • maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868 teppo.sakkinen(at)mmm.fi

Kemera-laista

  • johtava asiantuntija Niina Riissanen, p. 0295 162 339, niina.riissanen(at)mmm.fi
  • lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 0295 162 451, kirsi.taipale(at)mmm.fi
  • metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
Jari Leppä Metsät Tuet