Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utkast till ny utvecklingsstrategi för fritidsfisket på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet
25.1.2019 14.37
Pressmeddelande

Utkastet till en omarbetad utvecklingsstrategi för fritidsfisket har nu sänts på remiss. Strategin är ett dokument som styr både förvaltningen och forsknings- och organisationsverksamheten inom området. Remisstiden går ut den 22 februari 2019.

Tyngdpunkten för utvecklingsstrategin för fritidsfisket ligger på utveckling av förutsättningarna för och uppskattningen av fritidsfisket (inklusive fisketurismen). Strategin består av en beskrivning av nuläget, en vision, mål samt beskrivningar av genomförandet och uppdateringen. Strategin innehåller inte någon sedvanlig förteckning över de åtgärder med vilka visionen och målen för strategin eftersträvas, utan i strategin beskrivs för aktörerna i branschen med hjälp av exempel olika medel för hur målen för strategin ska nås.

Strategiutkastet har tagits fram under ledning av Gaia Consulting Oy. Beredningen av strategin var involverande och baserade sig på workshoppar. I workshopparna deltog medlemmar ur styrgruppen, företrädare för intressentgrupper samt experter inom området. I beredningsskedet intervjuades dessutom företrädare för intressentgrupperna och ministeriet.

Utvecklingsstrategi för fritidsfisket (på finska)

Ytterligare information:
Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 02951 62462