Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Forststyrelsen fick ny styrelse

Jord- och skogsbruksministeriet
26.5.2016 13.50
Pressmeddelande

Den nya lagen om Forststyrelsen trädde i kraft den 15 april 2016. Regeringen utnämnde i dag Forststyrelsens första styrelse enligt den nya lagen. Styrelsens mandattid är 1.6.2016 – 31.3.2019. Styrelsens uppgift är att leda och övervaka Forststyrelsens verksamhet, sköta Forststyrelsens strategiska ledning och förvaltning och se till att verksamheten ordnas på behörigt sätt.

Till styrelsen har utnämnts

Timo Laitinen, ordförande, generaldirektör, Statskontoret
Kai Kaatra, vice ordförande, vattenförvaltningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet 

Medlemmar:

Helena Säteri, överdirektör, miljöministeriet
Pertti Itkonen, forstmästare, personalrepresentant i Forststyrelsen (Akava-samarbetsgruppen)
Simo Rundgren, kommunstyrelsens ordförande, Kolari, regional representant
Tuija Soanjärvi, styrelsemedlem, Affecto
Johanna Ikäheimo, styrelseordförande, Lappset Group Oy
Liisa Tyrväinen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet

I fråga om den nya styrelsens sammansättning har man beaktat kännedom om Forststyrelsens allmänna uppgifter och affärsverksamhet samt styrelsens breda uppgiftsområde. Vidare har man enligt den nya lagen tagit hänsyn till att planer som gäller naturresurser nu ska godkännas av styrelsen. Samordning av målen för markanvändningen ligger mer i fokus i styrelsearbetet än förut.

Forststyrelsen är av väldigt stor betydelse för regionerna när man tänker på regionalekonomin, i synnerhet i Norra och Östra Finland. Trots att styrelsen till skillnad från tidigare saknar regional representation med lagstöd, är medlemskapet viktigt på grund av de många olika regionala effekterna.

Forststyrelsen ska på ett hållbart sätt använda, sköta och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter. Forststyrelsen ska bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet på sitt område inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som ingår i lagen om Forststyrelsen och som preciserats i statsbudgeten. Vidare sköter Forststyrelsen de offentliga förvaltningsuppgifter som enligt lag hör till Forststyrelsen. Forststyrelsen verkar enligt företagsekonomiska principer och enligt de mål för Forststyrelsens tjänster och övriga mål för verksamheten som riksdagen har ställt upp för den.

Ytterligare information:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Kimmo Tiilikainen Skogar