Hyppää sisältöön
Media

Jord- och skogsbruksministeriets, Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals gemensamma pressmeddelande
METSO-projekten har ökat samarbetet och kompetensen i skogs- och miljöbranschen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2018 11.11 | Publicerad på svenska 25.9.2018 kl. 15.06
Pressmeddelande
Foto: Kimmo Syrjänen, Finlands miljöcentral

Enligt bedömningen av effekterna av forsknings- och utvecklingsprojekten i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) har projekten förbättrat förutsättningarna för att trygga naturens biologiska mångfald. Enligt skogs- och miljöbranschen har projekten gett praktisk information och ökat aktörernas kompetens och samarbete.

METSO är särskilt känt för beslut om skydd av skog som tas på frivillig väg mot ersättning. I programmet ingår dock också forsknings- och utvecklingsprojekt samt övriga åtgärder som ska stoppa utarmning av skogsnaturens biologiska mångfald. Programmet som inleddes år 2008 pågår fram till slutet av år 2025.

Bedömningen av projektens effekter bygger på en enkät som besvarades av 99 aktörer i skogs- och miljöbranschen. Bedömningen rörde sammanlagt 48 under åren 2009 - 2017 aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt som handlade om bland annat att utveckla naturvårdande metoder, trygga hotade skogsarter och samarbeta på lokal nivå.

Den information som projekten producerar har enligt svarspersonerna varit viktig för att trygga mångfalden. Den praktiska informationen ansågs till exempel ha förbättrat samarbetet mellan skogsägare och skogs- och miljöexperter, utvecklat naturvårdande metoder och förändrat attityderna i en positivare riktning när det gäller att trygga mångfalden.

”Perspektivet ska ju vara pragmatiskt i METSO-projekten och det är bra att så många branschaktörer och skogsägare deltar i projekten. För att  trygga skogsnaturens biologiska mångfald behövs det flera synvinklar och en bred uppsättning metoder. Därför kommer forsknings - och utvecklingsprojekten också i framtiden att vara en viktig del av programmet”, säger Ville Schildt, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet.

Resultaten nyttiga också i framtiden

Att få projektresultaten i användning även utanför projektens verksamhetsområde och efter projektens slut är en utmaning. Bäst lyckas man om projektens innehåll och mål bottnar i aktörernas konkreta informationsbehov. Utbildning och effektiv kommunikation kan också hjälpa att sprida och ta till sig ny information och god praxis.

”Till exempel de skogsvårdsprojekt som förbättrar viltets levnadsmöjligheter har bildat en serie på varandra följande och stödjande projekt som både utvecklat praktiska metoder och förmedlat information om viltskogsvården till skogsägare”, berättar Susanna Anttila som arbetar som forskare vid Finlands miljöcentral.

Bedömningen visar att projektens effekter skulle kunna förbättras om resultaten ledde till produkter, till exempel anvisningar och handböcker eller terrängmodeller för skogsnaturvården. Projektresultaten ska vara lättåtkomliga på nätet.

Bedömningen av METSO-projektens effekter finansierades av jord- och skogsbruksministeriet och genomfördes av Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet. Bedömningen är en del av hela METSO-programmets halvtidsöversyn som blir klar senare på hösten. 

Effekterna av METSO-programmets forsknings- och utvecklingsprojekt (rapport 40/2018 i publikationsserien Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus, på finska) 
Webbsidor om METSO-programmets projektverksamhet

Ytterligare information:
Susanna Anttila, forskare, Finlands miljöcentral, tfn  0295 251 067, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Irja Löfström, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 322 418, fornamn.efternamn@luke.fi
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2190,
fornamn.efternamn@mmm.fi