Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muutoksia täydentäviin ehtoihin ja pysyvien laitumien ennakkolupamenettely käyttöön

Maa- ja metsätalousministeriö
8.1.2015 14.44
Tiedote

Hallitus päätti tänään maataloustukien täydentäviin ehtoihin kuuluvista hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista, lakisääteisistä hoitovaatimuksista ja pysyvän laitumen ennakkolupamenettelystä vuodelle 2015. Täydentävien ehtojen noudattamista edellytetään lähes kaikissa viljelijätuissa.

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten muutokset

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset liittyvät vesien suojeluun, maaperän ja hiilivaraston suojeluun sekä maisemapiirteiden säilyttämiseen. 
Merkittävimmät muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa ovat, että EU-säädöksen muutoksen myötä koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä koskeva vaatimus poistuu. Samoin poistuu vaatimus kahden kasvin viljelystä, koska uuteen viherryttämistukeen sisältyy viljelyn monipuolistamisvaatimus. 

Kesantopeltojen niittovaatimus poistetaan, koska EU-asetuksen mukainen uusi vaatimus maatalousmaan säilyttämisestä laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa kunnossa sisältää vaatimuksen maatalousmaan avoimena pitämisestä. Hukkakauran leviämisen estämisen lisäksi luonnon monimuotoisuudelle erittäin haitallisen vieraslajin, jättiputken, torjunnasta maatalousmaalla on huolehdittava. Vesistöjen ja valtaojien varrella on oltava yhden metrin piennar nykyisen 60 senttimetrin pientareen sijaan.

Lakisääteisten hoitovaatimusten muutokset

Lakisääteisillä hoitovaatimuksilla tarkoitetaan direktiivejä ja asetuksia, jotka liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.

CAP-uudistuksen seurauksena ehtoja hieman vähennettiin, mutta komission Suomelle antamien huomautusten vuoksi niiden valvontaa osittain lisätään.

Esimerkiksi puhdistamolietteen asianmukaisen käytön ehdot jäivät pois täydentävistä ehdoista. Luonto- ja lintudirektiivin vaatimuksia on EU-säädöksen muutoksen myötä vähennetty, koska osa aiemmista vaatimuksista, kuten lintujen ja kasvilajien rauhoitussäädökset, ei riittävällä tavalla liittynyt maataloustoimintaan tai tilan maa-alaan. Lakisääteisiä hoitovaatimuksia päivitettiin myös joulukuussa hyväksytyn ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) vuoksi. 

Eläintaudeista ilmoittamista ei enää täydentävissä ehdoissa vaadita, TSE-taudeista ilmoittamista lukuun ottamatta. 

Joitakin tarkennuksia ja lisäyksiä täydentävien ehtojen valvontoihin tehtiin Euroopan komission Suomeen tekemien tarkastuskäyntien tulosten vuoksi. Aikaisemmin elintarviketurvallisuuteen liittyviä hygieniavaatimuksia on valvottu täydentävissä ehdoissa vain maidontuotanto- ja siipikarjatiloilla, mutta vuonna 2015 valvonta laajenee koskemaan kaikkia eläintiloja ja kasvintuotantotiloja. 

Komission tarkastusten tulosten vuoksi lisätään myös täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivalvonnassa valvottavia vaatimuksia. Nämä vaatimukset viljelijöiden on jo nykyään täytettävä, mutta uutta on niiden kytkeminen täydentäviin ehtoihin. 

Pysyvän laitumen ennakkolupamenettely otetaan käyttöön

Hallitus päätti, että Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2015 pysyvien laitumien ennakkolupamenettely. Tämä tarkoittaa, että viljelijät eivät saa muuttaa pysyvänä laitumena olevan maan käyttötapaa ilman ennakkolupaa. Tarkemmin luvan ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella, joka on tarkoitus antaa viikon päästä. On tarkoitus, että lupa pysyvän laitumen muuttamisesta muuhun käyttöön annettaisiin, jos viljelijä muuttaa vastaavan suuruisen muun alan pysyväksi laitumeksi.

EU-asetuksen mukaan ennakkolupamenettelyn käyttöönotto on pakollista, koska pysyvien laidunten osuus maatalousmaasta on vähentynyt vuonna 2014 koko maan tasolla yli viisi prosenttia suhteessa pysyvien laitumien vuoden 2003 viitealaan. Suomessa vähennys oli yli kuusi prosenttia. Pysyviä laitumia oli noin 16 000 hehtaaria.

Pysyvien laitumien säilyttämisvaatimus on ollut osa maataloustukien täydentäviä ehtoja vuodesta 2005. Vielä vuonna 2015 se säilyy täydentävien ehtojen vaatimuksena. Sen jälkeen vaatimus poistuu. EU:n kokonaan rahoittamassa uudessa viherryttämistuessa on yhtenä ehtona pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus. Näitä kahta vaatimusta ei pidä sekoittaa keskenään, vaikka niissä on samantapaisia ehtoja. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
Hyvän maatalouden ja ympäristön sekä pysyvän laitumen vaatimukset:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 162 207 
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
Lakisääteiset hoitovaatimukset:
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 0295 162 244, [email protected]