Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De negativa effekterna av nedskärningen av strömmingskvoten i Bottniska viken minimeras

Jord- och skogsbruksministeriet
20.10.2017 14.00 | Publicerad på svenska 20.10.2017 kl. 14.32
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet vidtar åtgärder för att den nedskärning på 40 procent av strömmingskvoten i Bottniska viken, som rådet för jordbruk och fiske fattade beslut om vid sitt möte, ska orsaka fiskerinäringen så små olägenheter som möjligt.

Jord- och skogsbruksministeriet är inte alls tillfreds med rådets beslut om att fiskekvoten för strömming i Bottniska viken minskades med 40 procent, fastän det vetenskapliga rådet föreslog en minskning på 32 procent. Finland röstade mot förordningsförslaget eftersom avgörandet inte iakttar principerna för EU:s gemensamma fiskeripolitik om maximala fångster för alla fiskbestånd och inte heller om utnyttjande av bästa tillgängliga vetenskapliga information.

Avgörandet är besvärligt ur fiskerinäringsperspektiv. Det innebär att strömmingskvoten i Bottniska viken minskar från cirka 115,5 miljoner kilogram till cirka 69,3 miljoner kilogram. Eftersom EU:s kvotsystem inbegriper en möjlighet att överföra en del av den oanvända fiskekvoten till nästa år, kan Finland överföra cirka 13 miljoner kilogram av den oanvända kvoten för i år till nästa år.  Från kvoten av strömming i Bottniska viken har det 2014–2016 fiskats cirka 90 miljoner kilogram, vilket betyder att fisket till följd av överföringen skulle minska med cirka 10 procent från nivån under tidigare år. Samtidigt utnyttjar man dock den flexibilitet som överföringen medför. Den kan likväl inte längre utnyttjas i framtiden, och därför måste man finna en lösning på problemet under 2018.

Jord- och skogsbruksministeriet har skyndat på kommissionen för att den ska lägga fram ett förslag till ändring av den fleråriga vårdplanen för Östersjön så att variationsintervallen för fiskedödligheten hos strömming i Bottniska viken ska ändras så att den överensstämmer med den bästa tillgängliga vetenskapliga informationen.  Efter detta kan även förordningen om fiskekvoter ändras.   Om processen lyckas, innebär den att fiskekvoten kan höjas i enlighet med den tillgängliga vetenskapliga informationen ännu under 2018.

Jord- och skogsbruksministeriet överväger också alla andra tillgängliga åtgärder för att underlätta situationen, t.ex. byte av kvoter med andra länder.  Genomförandet av de möjliga åtgärderna måste bedömas ingående så att de verkligen underlättar situationen och inte medför problem på lång sikt.

 

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458

e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

EU och internationella frågor Fiskar