Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

En förordning om saimenvikare på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet
21.3.2016 17.04
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet sände i dag en förordning om fiskebegränsningar på remiss. Syftet med förordningen är att skydda saimenvikare så att de inte fångas av misstag och dödas i samband med fisket.

Delägarlagen har inställt sig bra till avtalsförslagen, men på grund av att det tyvärr finns oorganiserade delägarlag och delägarlag som saknar kontaktinformation är det nödvändigt att utfärda en förordning också. Detta i syfte att se till att begränsningsområdet är tillräckligt stort.

Den 15 april ska delägarlagen senast besluta om fiskeförbud och ge ett svar på närings-, trafik- och miljöcentralens avtalsförslag. Endast de delägarlag som ingått ett avtal betalas 1,7 euro/ha i ersättning. Ministeriet har reserverat ett anslag som täcker hela det föreslagna området.

Förordningen kompletterar fiskebegränsningarna enligt avtalen mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och vattenområdets ägare på det sättet att det begränsade området är enhetligt. I stället för de två tidigare förordningarna föreslås det nu en förordning som gör att regleringen blir klarare och fiskeövervakningen och informationen om begränsningarna enklare.

Populationen av saimenvikare har utvecklat sig enligt skyddsstrategin och vikarna har återvänt till de gamla förekomstområdena. På grund av att området för bobygge nu är större och att man fått ny forskningsinformation om kutarnas rörlighet har man föreslagit att fiskebegränsningsområdet utvidgas.

Förbudet mot nätfiske gäller dock inte siklöjenät under tiden 15.4 – 30.6 eftersom dödligheten vid fångst av siklöja har varit väldigt liten. Nätfiskeförbudet, som är i kraft till utgången av juni, ska också i fortsättningen trygga kutarnas första levnadsmånader. Även fångsttekniska begränsningar, t.ex. förbudet att använda grimnät året runt och den största storleken av ingången till en katsa, fortsätter att gälla.

Fiskebegränsningarna har setts över på nytt i fjol eftersom de tidigare begränsningarna slutar gälla i vår. Begränsningarna bygger på ett förslag från uppföljningsgruppen Saimenvikaren och fisket.

Förordningen som sänts på remiss gäller inte i områden där samma fiskebegränsningar har satts i kraft genom ett avtal mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och vattenområdets ägare.

Enligt Forsstyrelsens uppskattning har vi nu ca 320 saimenvikare. Halvtidsmålet i strategin för skydd av saimenvikare är en population på 400 individer år 2025.

Yttranden över förslaget till förordning kan lämnas fram till den 8 april.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2404, [email protected]

Fiskar