Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Det går att öka användningen av organiska gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
15.3.2019 12.24 | Publicerad på svenska 19.3.2019 kl. 11.03
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har tagit reda på hur man på bäst sätt ökar användningen av organiska gödselfabrikat. Forskargruppen som tagit fram utredningen föreslår en uppsättning flera åtgärder som stödjer varandra. Det behövs flera metoder och större justeringar för att åstadkomma en tillräckligt stor förändring.

Finlands mål är att vara en förebild inom återvinning av näringsämnen. Mycket mer återstår dock att göra för att nå målet eftersom det inte finns någon fungerande marknad för återvunna gödselmedel. Den största återvunna biomassan, stallgödsel från husdjursproduktion, används i allmänhet direkt. När det gäller återvinning av andra näringsämnen i biomassan, har man inte satsat på näringskretsloppet. Det finns en risk för att näringsämnen försvinner i miljön.

Målet är systematiska åtgärder som stödjer varandra

För att näringskretsloppet ska vara effektivt, måste man särskilt förbättra återvinningen av stallgödsel. Mängden gödselfosfor från regionalt koncentrerad husdjursproduktion är större än vad växtodlingen behöver. Även enskilda gårdar kan ha överskott. Det lönar sig dock inte att transportera stallgödsel långt utan att man separerar och/eller koncentrerar näringsämnena genom bearbetning.

Genom bearbetning får man gödselfabrikat av organiskt ursprung. Kväve och fosfor som finns i stallgödseln kan separeras och koncentreras. Detta ger en möjlighet att använda näringsämnen vid gödsling mer precist och ersätta mineralgödselmedel. Samtidigt återvinner man också koldioxid och minskar jordbrukets miljökonsekvenser.

Att producera och använda organiska gödselfabrikat skapar ny affärsverksamhet inom jordbruket. Därvid är det också möjligt att producera förnybar energi, till exempel biogas. Trots detta bearbetas bara sex procent av stallgödseln i Finland. För att förbättra näringskretsloppet behövs det en bred systematisk förändring när det gäller att återvinna näringsämnen från jordbruket.

Regleringen av gödsling ska göras klarare och gödslingsbegränsningarna ändras i en riktning som motsvarar växternas behov av fosfor. Stallgödsel ska bearbetas särskilt vid koncentrerad husdjursproduktion för att minska fosforöverskottet och för att tillvarata kväve på ett effektivare sätt.

Även växtodlingsgårdar bör börja använda organiska gödselfabrikat, vare sig det gäller sedvanlig eller ekologisk odling. Åtgärderna inom jordbrukets miljöersättningssystem ska i fortsättningen starkt uppmuntra alla gårdar till det här.

Man ska satsa på produktion av biogas från stallgödsel och bidra till dess lönsamhet. Det är en stor möjlighet att återvinna näringsämnen och nå målen när det gäller förnybara transportdrivmedel. Ju större anläggning desto viktigare är det att de näringsämnen som finns i rötrester bearbetas och används som gödselmedel på ett hållbart sätt.

Utredningen om att främja användningen av organiska gödselfabrikat togs fram på uppdrag av Juha Sipiläs regering. Särskilt fokus låg på lösningar som handlar om överskottsgödsel på regional nivå. Utredningen finansierades av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

Publikationen: Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseen (Metoder för att främja användningen av organiska gödselfabrikat)

Mer information:

Pirjo Salminen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162188

Sari Luostarinen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 02953 26346