Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Plan för bekämpning av mårdhund och andra nya främmande arter i EU

Jord- och skogsbruksministeriet 24.5.2019 14.59 | Publicerad på svenska 28.5.2019 kl. 15.23
Pressmeddelande

Den första planen för hantering av invasiva främmande arter av unionsbetydelse godkändes i Finland i fjol. Planen har nu kompletterats med en ny plan som gäller 12 nya arter som fogats till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä godkände den nya planen den 23 maj 2019.

Den nya hanteringsplanen och de föreslagna bekämpningsåtgärderna baserar sig på Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals utredning om utbredning, spridningsvägar och kontrollåtgärder vad gäller de främmande arter som fogats till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. En motsvarande hanteringsplan om arter som ingår i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter är under beredning. Avsikten är att godkänna den under 2020.

Bekämpningen fokuseras på de viktigaste områdena i Finland

Den nya hanteringsplanen innehåller de primära bekämpningsåtgärderna för nio nya främmande växtarter, två däggdjursarter och en fågelart. Av sådana växt- och däggdjursarter som hotar Finlands ursprungliga flora och fauna och naturens mångfald har redan jättebalsamin, kaukasisk jätteloka, bisamråtta och mårdhund etablerat sig i Finland. Avsikten är att i fortsättningen koncentrera bekämpningen av arterna främst till sådana områden där de kan bekämpas på så kostnadseffektiva sätt som möjligt.

Bekämpningen av jättebalsamin ska enligt planen ske i synnerhet på naturskyddsområden och i närheten av dem samt på olika stränder, till exempel i strandlundar och på bäck- och åstränder. Man bör försöka förhindra spridningen särskilt i de områden där arten än så länge är fåtalig. På stränder vid strömmande vatten bör bekämpningen inledas vid övre loppet.

Arbetet med att utrota jätteloka bör i sin tur inledas nära bebyggelse och i rekreationsområden. Sedan bör bekämpningen riktas till nya platser där arten förekommer och där växten ännu inte har en fröbank samt till förekomster där jättelokan lätt kan spridas i omgivningen. Dessa områden är till exempel områden intill vattendrag och längs vägarna.

Mårdhund har redan spritt sig över hela Finland, dock inte till de nordligaste delarna av Lappland. Jakten efter mårdhund bör enligt planen effektiviseras främst i våtmarker som är viktiga med tanke på fågelbeståndet, i skärgården, på hotade fåglars häcknings- och boplatser som är viktiga med tanke på artskydd, och i häckningsmiljöer för försämrade arter av viltfåglar. I Lappland bör jakten effektiviseras för att förhindra spridningen till grannländerna.

Antalet bisamråttor i Finland har under de senaste decennierna minskat på naturlig väg. Enligt rekommendationerna ska man dock fortsätta fånga bisamråttor, men några särskilda behov av inriktade åtgärder har inte identifierats för tillfället. Utbredningsområdet ska dock utredas ytterligare.

Målet är att förhindra ankomsten av andra främmande arter till Finland

Målet är också att förhindra ankomsten till Finland av sådana främmande arter i EU som tills vidare endast förekommer utanför Finlands gränser. Sådana växtarter är smal vattenpest, kamslinga, japanskt styltgräs, alternanthera philoxeroides och röd jättegunnera och andra arter nilgås. En viktig bekämpningsåtgärd är information om risker och importförbud i anslutning till arterna. Man försöker också förhindra oavsiktlig import av arter till exempel med importvaror och fordon genom effektiv information.

Även sidenört och fjäderborstgräs, som tidigare användes som prydnadsväxter i Finland, har fogats till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Därför är det enligt bestämmelserna om främmande arter förbjudet att importera, sälja och använda även dessa arter. Trädgårdshandlarna och entusiasterna inom branschen informerades om den ändrade situationen redan sommaren 2018. 

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art är särskilt skadlig om den riskerar naturens biologiska mångfald. I EU finns en förteckning över invasiva djur- och växtarter som inte får importeras till EU-området. Dessa arter får inte heller födas upp eller odlas, säljas eller transporteras inom EU. Det är också förbjudet att släppa ut sådana arter i miljön. Finland försöker tillsammans med andra EU-länder utrota invasiva främmande arter och hindra dessa från att spridas.

Den nya godkända hanteringsplanen (23.5.2019)
Mer information om främmande arter och bestämmelserna om dem: vieraslajit.fi.

Ytterligare information:
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2456 
e-post: [email protected]

Djur och växter Främmande invasiva arter Jari Leppä