Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pohjoismainen ministerineuvosto:
Nordiska ministerrådet: självförsörjningsgraden av protein ska ökas i hela Norden

Jord- och skogsbruksministeriet
25.6.2020 9.45 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 8.30
Pressmeddelande
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pöydän ääressä tietokone edessään.

Enligt de nordiska jord- och skogsbruksministrarna har coronakrisen visat hur viktiga välfungerande livsmedelssystem är i kristider. Danmark som är ordförande i Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till nordiskt samarbete för att öka självförsörjningsgraden av protein. Ministerrådet diskuterade den 24 juni 2020 coronakrisens konsekvenser för jord- och skogsbruket.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gav starkt stöd åt Danmarks proteininitiativ. Leppä vill bland annat påskynda forsknings- och utvecklingsarbetet på området. 
- Vi har gemensamma styrkor inom forskning, innovationer, jordbruk, bioförädling, enzymproduktion och produktutveckling. Vi kan få till stånd hållbara lösningar till exempel när det gäller produktion av protein som baserar sig på vall. 
Leppä presenterade för mötet sina tankar om ett sojafritt Finland före 2025 och förslog också ett sojafritt Norden. 
- Kan vi ha ett sojafritt Norden före 2025 som mål för det nordiska samarbetet?   
Enligt Jari Leppä kan användningen av biomassa som producerats på ett hållbart sätt, såsom vall, alger och fiskavfall i foder, ge livsmedelssystemet mervärde och stärka försörjningsberedskapen samtidigt som klimatet och miljön påverkas positivt. 
- På lång sikt minskar detta avskogningen i de länder i Sydamerika som exporterar soja och stärker hållbara livsmedelssystem och alternativa proteinkällor i de nordiska länderna.


De nordiska länderna har ett gemensamt intresse


De nordiska länderna arbetar tillsammans med att ta fram ett program för att främja proteinproduktionen.
- Syftet med samarbetet är att främja kommersialiseringen av förädlingstekniken, skörden, logistiken och produktutvecklingen samt att förbättra insamlingen av information om proteinproduktionens positiva miljö- och klimatkonsekvenser i de nordiska länderna och i de länder som exporterar proteiner, säger Jari Leppä.

Avsikten är att presentera de nordiska ländernas gemensamma syn bland annat vid europeiska och internationella förhandlingar på miljöområdet, såsom EU-kommissionens Green Deal-förhandlingar och FN:s förhandlingar om biologisk mångfald.
Det är bra att kartlägga effekterna av coronaviruspandemin
Utöver självförsörjningsgraden av protein diskuterade mötesdeltagarna länge samarbete som stärker jord- och skogsbrukets tålighet mot störningar på lång sikt. Coronapandemin har utmanat de nordiska samhällenas kristålighet på alla områden, även livsmedelssystemen och de biobaserade näringarna. 
- Det är viktigt att utreda var vi har lyckats och var vi har utrymme för förbättringar. Det är naturligast att vi gör en jämförelse med de nordiska länderna. Våra nordiska grannar är också en naturlig samarbetspartner när det gäller beredskap inför kriser. 
Enligt Jari Leppä finns det skäl att ministerrådet börjar kartlägga samarbetsmöjligheterna. 
- Vi kommer också att lyfta fram frågan under vårt ordförandeskap.


Nästa år är Finland ordförande i ministerrådet 

Efter Danmark är det Finlands tur att vara ordförande i ministerrådet. Finland har redan nu en klar syn på de prioriteringar som landet vill fokusera på under ordförandeskapet.
- Finland vill koncentrera sig på det nordiska samarbetet när det gäller problematiska situationer som riskerar inte bara människors utan också djurs, växters och miljöns hälsa och samhällets funktionsförmåga. 
Enligt Jari Leppä är det viktigt att våra samhällen, livsmedelssystem och naturresursekonomier har en resiliens, och en ökad självförsörjningsgrad av protein är ett av resiliensens delområden.
- Hur kan livsmedels- och vattenhushållningen och hela naturresursekonomin ta emot stötar utifrån och anpassa sig och samtidigt bevara funktionsförmågan och återhämta sig.
Utöver målen för jord- och skogsbruket fokuserar Finland under sitt ordförandeskap bland annat på kompetensnätverk för cirkulär ekonomi inom byggande samt på digitalisering och artificiell intelligens. Under Finlands ordförandeskap firas också 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse.  
Nordiska ministerrådet har nyligen antagit en övergripande vision för hållbar utveckling. Förankringen av visionen inleds nästa år under Finlands ordförandeskap.


Ytterligare information:
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193, [email protected]
 

Administration Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Skogar