Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitusta haettavissa 31.12. saakka

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut maaseutupolitiikan valtakunnalliseen kehittämistoimintaan kuuluvien valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun.

Hakuaika alkaa keskiviikkona 24.10.2018 ja päättyy maanantaina 31.12.2018. Rahoitusta on haettavana yhteensä 510 000 euroa. Hakuteemoina ovat sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä ja jokeriteema. Hankkeita rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista.

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on esitetyn käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa. Makerasta voidaan rahoittaa hankkeita, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2019 hyväksytään. Makerasta osoitettava vuoden 2019 määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

Hakuteemat vuodelle 2019

Makerasta rahoitettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita vuodelle 2019 haetaan seuraavilla teemoilla:

Sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä

Teeman alla haetaan tietoa ja tutkimusta esimerkiksi siitä

  • kuinka maaseudun asukkaiden, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten osallisuudella voidaan vaikuttaa maaseutualueiden elinvoimaisuuteen - mitkä ovat parhaat käytännöt?
  • minkälaisia teknologisen, digitaalisen ja sosiaalisen innovaation yhdistelmiä hyödynnetään – ja olisi hyödynnettävä – erityisesti maaseudun palveluiden ja paikallistalouden kehittämisessä, kansallista ja kansainvälistä vertailua
  • minkälaisia vaikutuksia eri yhteiskehittämisen ja yhteistoiminnan muodoilla (esim. maaseutuvaikutusten arviointi MVA, jaettu asiantuntijuus, joukkoistaminen, kumppanuuspöytä) on ollut ja voi olla maaseudun elinvoiman kehittämisessä?
  • miten maaseutualueita sisältävät kunnat ja kaupungit hyödyntävät sosiaalisen innovoinnin / innovaatioiden mahdollisuuksia maaseutualueiden elinvoiman edistämisessä, missä laajuudessa sekä mihin liittyen?
  • miten Suomen maakunnissa edistetään maaseudun elinvoiman kehittämistä sosiaalisten innovaatioiden avulla?

Avoin ”jokeri” teema

Avoin, niin kutsuttu ”jokeriteeman” puitteissa voidaan hakea rahoitusta hankkeelle, jonka teema ja käsiteltävä aihe on perustellusti maaseutupoliittisesti ajankohtainen ja kansallisesti merkittävä.

Rahoitettavalta hankkeelta edellytetään sekä tutkimuksellista että kehittävää otetta.

Rahoitettava hanke velvoitetaan tuottamaan "jokerijulkaisu", minkä konsepti tulee esittää hankehaussa osana hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Loppuraporttia ei hyväksytä jokerijulkaisuksi, eikä myöskään blogikirjoituksia.

Muuta huomioitavaa

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2019 päättyy 31.12.2018 klo 16:21.

Rahoitusta haetaan maa- ja metsätalousministeriön sähköisen hakujärjestelmän kautta ja järjestelmän ohjeiden mukaisesti: https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php

Hakemukseen liitetään hankesuunnitelma.

Huom! Rahoituksen osuus on 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Rahoitettavilta hankkeilta vaaditaan Maaseutupolitiikan ohjeiden mukaiset maaseutupolitiikan politiikkasuositukset, jossa esitellään aiheeseen liittyvät tärkeimmät näkökohdat, johtopäätökset sekä suositukset toimenpiteiksi. Lisätietoja antaa Antonia Husberg (yhteystiedot alla).

MMM:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet löytyvät lomakkeet ja ohjeet -alasivulta.

Hankehaun teemasta ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat lisätietoja:

MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM, p. 029 516 2033, [email protected]

Makeran hankerahoituksen teknisistä menettelytavoista antaa lisätietoja: Riitta Rahkonen, päällikkö, MMM, puh. 029 516 2202, [email protected]

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info(at)mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

Liitteet:

Menettelytapakirje: Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja keittämishankkeiden haku 2019.

Hakuilmoitus ja menettelytapakirje julkaistu myös Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla.

Ruotsinkielinen hakuilmoitus ja menettelytapakirje: Landsbygdspolitik.fi.