Seuraavan sukupolven palvelualustan kehittäminen metsätiedon jakeluun

Digitalisaatio mahdollistaa olennaisen kehitysloikan metsäalalle ja sen ytimessä on metsävaratiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Metsävaratietoa tuotetaan tulevaisuudessa monin eri tavoin.  Sitä kerätään ja päivitetään metsien inventointien yhteydessä ja osana puunhankinnan ja metsänhoidon operaatioita. Lisäksi julkiset, esimerkiksi pysyviä ja muuttuvia maasto-olosuhteita kuvaavat tietoaineistot kehittyvät ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia.

Metsävara-aineistojen hyödyt realisoituvat niihin pohjautuvien sovellusten ja palvelujen kautta. Jotta entistä monilähteisempää ja sisällöltään heterogeenista dataa pystytään hyödyntämään tehokkaasti sovelluksissa, tarvitaan uudentyyppinen palvelualusta, joka pystyy joustavasti yhdistämään ja jalostamaan eri lähteistä saatavia aineistoja. Keskeisenä tavoitteena on, että eri datojen yhdistämistä ja ajantasaistusta ei tarvitse rakentaa jokaiseen sovellukseen erikseen ja että uudet tietolähteet ovat ketterästi liitettävissä kokonaisuuteen. Tämä helpottaa olennaisesti uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä alan toimijoita varten.

Esiselvityksen tavoitteena on:

  1. Kuvata palvelualustan toiminnot ja rooli sekä määritellä sen asema ja liittymät muuhun metsäalan paikkatietoarkkitehtuuriin sekä yleiseen tietoinfrastruktuuriin
  2. Selvittää palvelualustan tarkoituksenmukaisin liiketoimintamalli ja sen potentiaaliset omistajatahot sekä vaihtoehdot ylläpidon organisointiin ja rahoitukseen
  3. Tehdä ehdotus palvelualustan pilotoinnin ja tuotteistamisen jatkotoimista

Esiselvitys toteutetaan asiantuntijatyönä ja sen lähtökohtana ovat Forest Big Data –hankkeen tulokset. Ensivaiheessa kootaan olemassa oleva tausta-aineisto alustakonseptista sekä kansallisesta paikkatietoinfrastruktuurista ja sen kehitysnäkymistä. Sen pohjalta haastatellaan keskeiset metsätiedon tuottaja- ja hyödyntäjätahot sekä sovelluskehittäjät, potentiaaliset palvelualustan omistaja- ja tuotteistajatahot sekä julkisen tietoinfrastruktuurin kehittämisorganisaatiot. Niiden perusteella koostetaan ehdotus palvelualustan rakentamisesta ja pilotoinnista.

Hanke toteutetaan Metsätehon (vastuutaho), Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n yhteistyönä.

Esiselvitys valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.