Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen

Taimikkoinventointiin ei ole kehitetty tehokasta suuraluetason operatiivista menetelmää, joka tuottaisi riittävän luotettavan ja ajankohtaisen tiedon taimikonhoitotarpeesta. Suomen metsäkeskus kerää taimikoista tietoa kattavan metsävaratiedon tuottamiseksi myös maastotyönä, jonka kustannukset ovat huomattavan suuret muuhun metsävaratiedon keruuseen verrattuna. Tietoa uudistamistoimenpiteiden toteuttamisesta ja uuden puuston aikaansaamisesta tarvitaan myös metsälain valvontaa varten. Tässä hankkeessa on tarkoitus integroida metsikön varhaiskehityksen biometria malleja, vanhaa kuviotietoa, taimikon perustamisajankohtaa ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmiä. Hankkeessa toteutetaan 3 suuraluepilottia, joissa testataan malleja ja laserkeilausmenetelmiä tarkistusinventoinnin kohteilla.

Hankkeen päätavoite on kehittää kustannustehokkaita menetelmiä taimikon hoidon tarpeen ennustamiseen ja ennusteen arvion luotettavuuden estimointiin. Hankkeessa käytetään (a) biometrista mallinnusta ja testausta, (b) vesakon peittävyyden arviointia laserkeilauksen, fotogrammetrian ja hyperspektriaineiston avulla, (c) testataan satelliittimateriaalien vesakko-ennusteita ja (d) kehitetään tietolähteet yhdistävä kalibrointi-ennusteisiin perustuva päätöksenteko menetelmä. Koordinaattorina toimii Itä-Suomen yliopisto  ja partnereina ovat Helsingin yliopisto, Paikkatietokeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen Metsäkeskus ja VTT.