Valtioneuvoston päätös MMM/2022/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston päätös yhdyskuntajäteveden uudelleenkäytön tarpeettomuudesta maatalouden keinokasteluun Suomessa

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Vilja Klemola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162309
Asia
Ehdotetaan, että valtioneuvosto päättää veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/741 (jäljempänä uudelleenkäyttöasetus) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttö maatalouden keinokasteluun ei ole Suomessa tarkoituksenmukaista millään vesienhoitoalueella tai vesienhoitoalueen osassa. Suomessa on runsaat vesivarat, eikä näköpiirissä ole lähitulevaisuudessa sellaisia veden niukkuusongelmia, jotka puoltaisivat yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttöä maatalouden keinokasteluun. Uudelleenkäyttö ei ole myöskään perusteltavissa ympäristönsuojelullisista tai taloudellisista näkökulmista. Päätös ei estäisi ajalliselta kestoltaan enintään viiteen vuoteen rajattujen tutkimus- ja pilottihankkeiden toteuttamista. Nämä voidaan asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti vapauttaa asetuksen soveltamisesta. Tällaisesta pilottihankkeesta peräisin olevia viljelykasveja ei saisi saattaa markkinoille.
Esitys
Valtioneuvosto päättää, että yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttö maatalouden keinokasteluun, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/741 veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista, ei ole Suomessa tarkoituksenmukaista millään vesienhoitoalueella tai niiden osissa
Vaikutukset
Päätöksellä olla ottamatta asetusta käyttöön Suomessa ei arvioida olevan vaikutuksia terveyteen, elintarviketurvallisuuteen tai ympäristöön. Yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttöön sisältyy terveyteen, elintarviketurvallisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, joita ei voida täysin sulkea pois asetuksen sääntelyä noudattamallakaan. Koska uusiovettä ei käytettäisi Suomessa maatalouden keinokasteluun, vaikutuksia alkutuotantoon tai vesihuoltolaitoksiin ei aiheutuisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen