Valtioneuvoston asetus MMM/2022/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 029 5162347
Asia
Porojen eläinkohtaisen tuen tukiperusteiden ja tukitason vahvistaminen poronhoitovuodelle 2022/2023. Porojen eläinkohtaista tukea ehdotetaan maksettavaksi tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuen suuruudeksi ehdotetaan 35,00 euroa eloporoa kohti, joka on 6,50 euroa korkeampi tukitaso kuin edeltävinä vuosina. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022 tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin lisätalousarvion julkaisemisajankohdasta lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 330,20 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa on esitetty nk. huoltovarmuuspaketin osana myös momentille 30.20.40 (Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) lisäystä 22,00 miljoonaa. Lisäys olisi osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja tarkoitettu kansallisten tukien lisätueksi sika-ja siipikarjataloudelle, puutarhataloudelle sekä porotaloudelle. Lisätalousarvio vahvistetaan arvioidun aikataulun perusteella kesäkuussa. Eläinkohtaisen tuen piirissä arvioidaan olevan noin 154 800 poroa. Tämä määrä on sama kuin syksyllä jakoehdotusta laadittaessa arvioitu eloporomäärä. Ehdotetulla tukitasolla porojen eläinkohtaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 5,42 miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa sekä suunniteltaessa vuoden 2022 toisen lisätalousarvion määrärahan käyttöä. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen