Valtioneuvoston asetus MMM/2022/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille. Tukea maksettaisiin poikkeuksellisesta mukautustuesta maataloustuottajille annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/467 perusteella Ukrainan sodasta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Asetuksella säädettäisiin tuen jakoperusteista, tuen määrästä ja myöntämisestä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, lisätalousarvion julkaisemisajankohdasta lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä on momentille 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) ehdotettu 14,73 miljoonan euron määrärahaa. Määrärahasta 13,73 miljoonaa euroa on maatalouden huoltovarmuuspakettiin sisältyvää momentille 30.20.41 budjetoitua EU:n kriisitukea täydentävää kansallista rahoitusta sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhataloudelle. Samalla momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) ehdotetaan myönnettäväksi lisäystä 6 870 000 euroa. Momenteilla 30.10.44 ja 30.20.41 tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen