Hallituksen esitys MMM/2022/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 163/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Vesa Ruusila, Erätalousneuvos p.029 5162051
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että riistanhoitomaksua korotetaan 39 eurosta 43 euroon ja alle 18-vuotiailta 20 eurosta 22 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Lain 1 §:n 2 momenttia sovellettaisiin ensimmäisen kerran metsästysvuodelta 2023–2024 suoritettavaan riistanhoitomaksuun.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetusta riistanhoitomaksun korotuksesta arvioidaan kertyvän noin 1 260 000 euron lisätulot. Vuonna 2023 kertyväksi arvioidut riistanhoitomaksutulot on merkitty valtion tuloarvion momentille 12.30.45, jolle arvioidaan kertyvän 13 059 000 euron tulot. Vastaava määräraha varataan valtion menoarvion momentille 30.40.50.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen