Hallituksen esitys MMM/2022/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 164/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Maija Kaukonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162153
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalouden rakennetuista annettua lakia, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettua lakia, kolttalakia ja maatilatalouden kehittämisrahastosta annettua lakia. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki ja peruskuivatustoiminnan tukemisesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotettavat muutokset lakeihin liittyvät Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen vuosiksi 2023—2027 ja siihen kytkeytyvän Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman toimeenpanoon edellä mainittuina vuosina. Lakeihin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, joilla sähköinen tuenhaku olisi ensisijainen tuen haun muoto. Osaan laeista ehdotetaan lisättäväksi myös EU-säädöksistä johtuen tarkennuksia ja lisäyksiä myönnettävien tukien edellytyksiin sekä eräitä tarkennuksia tukien ehtoihin ja takaisinperintään sekä hallinnollisiin menettelyihin tukien osalta. Maatalouden rakennetuista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi maatilan investointitukiin yhteinen ojitusinvestointi, jolla vastaisuudessa tuettaisiin peruskuivatustoimintaa. Muilta osin lakeihin ehdotettavat muutokset olisivat pääosin päivitysluonteisia teknisiä tarkennuksia johtuen lähinnä edellä mainitusta uudistuksesta. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Edellä mainittu strategiasuunnitelma toimenpannaan julkisen talouden suunnitelmien sekä valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Esityksen vaikutukset valtion talousarvioon muodostuvat investointitukien sekä nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukien rahoituksesta, jotka myönnetään avustuksena, korkotukena tai valtiontakauksena taikka niiden yhdistelmänä. Nuoren viljelijän aloitusavustukset ja pääosa maatalouden investointituen avustuksista rahoitetaan strategiasuunnitelman toimeenpanoon osoitettavista varoista. Strategiasuunnitelman varoista aloitus- ja investointituen avustuksiin arvioidaan käytettävän noin 528 miljoonaa euroa strategiasuunnitelmakauden aikana vuosina 2023—2027. Myönnettävästä tuesta 43 prosenttia on EU:n maaseuturahaston rahoitusta kansallisen rahoitusosuuden ollessa 57 prosenttia. Kansallinen rahoitusosuus maksettaisiin momentilta 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset). Kokonaan kansallisesti rahoitettavat avustukset, joita ovat poro- ja luontaiselinkeinojen tuet sekä koltta-avustukset, myönnettäisiin maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) varoista. Makeran varoista myönnettäisiin myös kokonaan kansallisesti rahoitettavat valtiontakaukset. Lisäksi kokonaan kansallisesti rahoitetaan osana maatalouden huoltovarmuuspakettia investointiavustuksia vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja muihin huoltovarmuutta edistäviin hankkeisiin. Esityksessä valtion vuoden 2023 talousarvioksi momentille 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) ehdotetaan budjetoitavaksi myöntämisvaltuutta 127 miljoonaa euroa ja määrärahaa 57,8 miljoonaa euroa ja momentille 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) myöntämisvaltuutta 250 miljoonaa euroa ja määrärahaa 15 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen