Valtioneuvoston asetus MMM/2023/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Euroopan unionin lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ehdotetaan säädettäväksi Euroopan unionin suorista viljelijätuista annetun lain (1332/2022) 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n 2 momentin, eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 9 §:n 3 momentin, 10 §:n 6 momentin ja 10 e §:n 3 momentin nojalla valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Asetusehdotus sisältäisi tarkemmat säännökset maatalousmaasta, kasvinviljelyyn liittyvästä maataloustuotteiden tuottamisesta maatalousmaalla, maatalousmaan avoimena säilyttämisestä, maatalousmaan käytöstä muuhun kuin maataloustoimintaan, maatalousmaan poistamisesta maatalouskäytöstä, pysyvästä nurmesta, pysyvistä kasveista, tukikelpoisesta alasta, korvauskelpoisesta alasta, korvauskelpoisuuden siirtämisestä, korvauskelpoisuuden palauttamisesta, perus- ja kasvulohkoista, reuna- ja sarkaojista, viljelyteknisistä päisteistä sekä puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävistä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan suoria vaikutuksia valtion talousarvioon. Asetusehdotukseen sisältyy säännösehdotuksia (15 §:n 1 momentti, 16 § ja 18 §:n 1 momentti), joilla voi olla määrärahavaikutuksia, jotka konkretisoituvat erikseen annettavan valtioneuvoston asetuksen kautta. Valtioneuvoston asetuksen antamisen yhteydessä otetaan huomioon korvauksiin vuosittain käytettävissä oleva valtion talousarvion määräraha.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen