Hallituksen esitys MMM/2023/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista

HE 327/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Petriina Wäre, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162115
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista. Lain perusteella maksettaisiin kustannustukia, joilla osittain kompensoitaisiin lannoitteiden ja sähkön hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua maataloudessa ja vesiviljelyssä. Tuottajahintojen nousu on vain osittain kattanut tuotantokustannusten nousua. Kustannustuet osaltaan varmistaisivat kotimaisen tuotannon jatkumista ja huoltovarmuuden säilymistä tilanteessa, jossa tuotannon kannattavuus ja toiminnanharjoittajien maksuvalmius ovat heikentyneet. Sähkön ja lannoitteiden kustannustukia voitaisiin myöntää komission valtiontuen tilapäisiä tilapäisistä Ukraina-kriisipuitteita kriisipuitteista koskevan annetun tiedonannon ja Euroopan komissiolle tehtävän erillisen ilmoituksen mukaisina valtiontukina. Kustannustukea maksettaisiin maataloudessa ja vesiviljelyssä käytetylle sähköenergialle enintään 50 000 euroa tuensaajaa kohden ja avomaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyssä käytettäville lannoitteille enintään 35 000 euroa tuensaajaa kohden. Tukea myönnettäessä olisi lisäksi otettava huomioon valtiontuen tilapäisiin Ukraina-kriisipuitteisiin liittyvät tuen myöntämisen rajoitteet, kuten tuen enimmäismäärä tuensaajaa kohden. Tukea voitaisiin myöntää maataloudelle enintään 250 000 euroa tuensaajaa kohden ja kalataloudelle enintään 300 000 euroa tuensaajaa kohden. Yhteenlaskettua 2 miljoonan euron enimmäismäärää laskettaessa otettaisiin huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty komission väliaikaisten Ukraina-kriisipuitteiden mukaisen valtiontukipäätöksen nojalla. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä valtion vuoden 2023 lisätalousarvioksi momentille 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) ehdotetaan budjetoitavaksi 95 miljoonaa euroa maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaisiin kustannustukiin. Kustannustuesta arvioidaan määräytyvän lannoitteiden perusteella 63 miljoonaa ja sähkön perusteella 32 miljoonaa euroa. Momentille 28.20.01 (Valtiokonttorin toimintamenot) ehdotetaan budjetoitavaksi 5,248 miljoonan euron määrärahaa kustannustukien toimeenpanoa varten. Määrärahasta noin 3,6 miljoonaa euroa on kustannustukien toimeenpanoa sekä noin 1,6 miljoonaa euroa kustannustukien toimeenpanoon varautumista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen