Hyppää sisältöön
Media

Eanangeavahansektora dálkkádatceavzilvuohta ovddiduvvo dutkojuvvon dieđu vuođul – ođđa ruhtadanohcamat rahppojuvvojit golggotmánus

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2021 8.09
Dieđáhus
Kaurapelto auringossa

Eanan- ja meahccedoalloministeriija rahpá golggotmánu 6. beaivve ođđa ruhtadanohcamiid, maiguin ruhtaduvvojit eanangeavahansektora Čađđa mearrá -dálkkádatdoaibmaollisvuođa dutkan-, innovašuvdna- ja gárgehanprošeavttat. Ođđa prošeavttat ruhtaduvvojit oktiibuot sulaid 13 miljovnna euroin. Ohcamat leat rabas 4.11.2021 rádjái.

Jagi 2020 johttáhuvvon Čađa mearrá -ollisvuođa dievasmahtti prošeavttat leat ráđđehusprográmma mielde  eanangeavahansektora lassidoaimmaid oassi, mainna oččoduvvo oktiibuot golmma miljovnna čađđadioksidaekvivaleantatonna jahkásaš luoitogeahpádus jagi 2035 rádjái. Ruhtadanvuloš prošeavttat vurdojuvvojit ovddidit eanan- ja vuovdedoalu čađđačatnama ja -fuorkuma, unnidit eanangeavahansektora luoittuid sihke doarjut vuogáiduvvama dálkkádatrievdamii ja dan váikkuhusaide. 

Ođđa gárgehanprošeavttat sávvojuvvojit doarjut earenoamážit báikkálaš dálkkádatbarggu

Gárgehanprošeavttat, mat laktásit geavadii, sávvojuvvojit ovddidit earenoamážit báikkálaš dálkkádatbarggu. Ohcamis prošeavttat ruhtaduvvojit sulaid 8 miljovnna euroin.

Gárgehanprošeavttat sáhttet ovdamearkka dihte ovddidit dálkkádatceavzilis ja vuogáiduvvama dorjjodeaddji eanangilvin- ja vuovdedikšunvugiid atnuiváldima ja vuoiggalaš sirdahuvvama. Prošeavttat sáhttet maid eastadit vuovdejávkku ja darfebealdduid jalgema, ja dain sáhttet gárgehuvvot ja váldojuvvot geahččalanatnui ovdamearkka dihte darfebuvttadusas luomusnuvvi eatnamiid joatkkageavahus, njeaššegilvin dehe čáhcedoalu golganviidodatdási doaibmamállet. Gárgehanprošeaktaohcamis lea ulbmil ruhtadit maid čađđamárkageahččalemiid sihke ovddidit šaddovistegásaid čatnangerddoniid gárgeheami eará gilvinvugiiguin ja eananšlájaiguin.

Gárgehanprošeaktaohcan sávvojuvvo movttiidahttit doibmiid báikkálaš ja guvllolaš ovttasbargui. Ruhtadeapmi sáhttá juolluduvvot sierra sektoriid doibmiide, earret eará allaskuvllaide, gielddaide, eanangottiide, Meahciráđđehussii, neavvunorganisašuvnnaide, oahppolágádusaide, bálgesiidda, searvegottiide, dutkanorganisašuvnnaide ja virgedoaimmahagaide, servviide sihke fitnodagaide.

– Mis lea dál spiehkastatbuorre dilálašvuohta čuozihit resurssaid geavada dálkkádatdoaimmaide guovlluin. Gažaldat lea eanan- ja meahccedoalloministeriija dálkkádatceavzilvuođa gievrudeamis, muhto maid guovlluid eallinvuoimmis ja vejolašvuođas ovddidit báikkálaš máhtu ja buoremus geavadiid viidáneami, deattuha eanan- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä.

– Sávan ohcama movttiidahttit fárrui viidát eará sektoriid doibmiid čoavdit daid geavada gažaldagaid, mat eanan- ja vuovdedoalu birra dál guorahallojuvvojit, ministtar joatká.

Dutkan- ja innovašuvdnaprográmmas vuoruhuvvojit nuorra dutkit

Golggotmánus rahppojuvvo maid dievasmahttinohcan Čađđa mearrida -dutkan- ja innovašuvdnaprográmmii. Ohcamis dutkan ruhtaduvvo sulaid 5 miljovnna euroin. Dutkan- ja innovašuvdnaprográmma ulbmilin lea buvttadit ođđa dálkkádatdieđu ja čoavddusevttohusaid, mat nohkot doaibmabirrasa rievdamiid, ja mat ovddidit eanangeavahansektora dálkkádatdoaimmaid ja ođasnuvvi luondduriggodagaid ceavzilis geavahusa. Prošeavttain galget váldojuvvot vuhtii maid earret eará váikkuhusat, mat laktásit luonddu máŋggahápmásašvuhtii, čázádagaide ja biebmodorvui.

– Dutkan- ja innovašuvdnaprográmma ulbmilin lea gievrudit viidáseappot suorggi dutkamuša ja ođasnuvvama. Giddet danin earenoamáš fuomášumi doarjut dutkiid, geat leat dieđalaš karriearaset álgomuttus. Fállat sidjiide oahpu earenoamážit dutkamuša ábasvuođas sihke vejolašvuođa fierpmáiduvvat, muitala dutkan-, ja innovašuvdnaprográmma prográmmahoavda Marjaana Suorsa.

Eanan- ja meahccedoalloministeriija viggá ollahuhttit golggotmánu ohcanvuoru olis maiddái Suoma ceavzilis šaddama prográmma (RRF) birasceavzilvuođa ja čovdosiid, main lea luonddu vuođđu, sihke vuosttaš ruhtadanohcama prošeavttaid, mat ovddidit eanangeavahansektora dálkkádatceavzilis doaibmabijuid. Ohcamis, mii lea vel válmmastallojuvvome, lea ulbmil ruhtadit oktiibuot 7 miljovnnain euroin prošeavttaid, mat ovddidit dálkkádatceavzilis vuovdedoalu.

Dutkan- ja innovašuvdnaprográmma sihke gárgehanprošeavttaid ohcamat ovdanbuktojuvvojit webináras, mii ordnejuvvo 7.10. d. 9.00–10.30. Nannejupmi RRF-ohcama áigedávvalis sihke ohcamiid ohcangulahusat ja bovdehus webinárii almmustuhttojuvvo čakčamánu áigge eanan- ja meahccedoalloministeriija fierbmesiidduin.

Lassidieđut:

  • Marjaana Suorsa, prográmmahoavda, t. 050 352 7506, ovdanamma.goargu@gov.fi
  • Anna Salminen, jođiheaddji áššedovdi, t. 050 358 8793, ovdanamma.goargu@gov.fi
  • Teppo Säkkinen, ministara sierraveahkki, t. 050 516 2868, ovdanamma.goargu@tem.fi

Eanan- ja meahccedoalloministeriija koordineren Čađđa mearrá -dálkkádatdoaibmabidjoollisvuođa ulbmilin lea gievrudit eanangeavahansektora dálkkádatbarggu máhtu ja diehtovuođu sihke doarjut eanandoallobuvttadeddjiid, vuovdeeaiggádiid ja earáid eanageavaheamis mearrideaddji beliid dálkkádatceavzilis doaibmavugiid gárgeheamis ja atnuiváldimis. Lasi dieđu oažžu čujuhusas mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Jari Leppä Luonto ja ilmasto Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen Vesi