Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i de allmänna villkoren för jordbruksstöd och i fråga om ersättningsberättiganden för åkerskiften

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 13.41
Pressmeddelande

Kravet på jordbruksverksamhet uppfylls om gräsmarken på ett skifte skördas, slås, förnyas eller har använts till betesgång senaste den 15 september, vilket är en ändring jämfört med i fjol då åtgärderna skulle utföras senast den 31 augusti. I enlighet med regeringsprogrammet kan dessutom åkrar som används för livsmedelsproduktion i fortsättningen godkännas vara berättigade till ersättning, om anslagssituationen tillåter det och det inom närings-, trafik- och miljöcentralen frigörs ersättningsberättiganden för överföring.

Vissa av de allmänna villkoren för beviljande av jordbruksstöd har ändrats för år 2024 genom beslut av statsrådet. När det gäller gräs- och vallfoderväxtbestånd för foderproduktion får skörden bärgas upp till två veckor senare än i fjol. Om skörden inte kan bärgas, ska växtbeståndet slås. Om växtbeståndet skördas, slås, förnyas eller har använts till betesgång senast den 15 september uppfylls kravet på jordbruksverksamhet på skiftet. Även arealer med permanent gräsmark och åkerarealer som inte används för produktion av jordbruksprodukter ska slås senast den 15 september. Senareläggningen av datumet till mitten av september ger jordbrukarna mer flexibilitet. Man bör notera att också de stödspecifika villkoren, till exempel för stöd för miljösystem, måste följas när växtbeståndet bevaras. På arealer som omfattas av miljöavtal ska villkoren i avtalet iakttas, och kravet på att växtbeståndet ska slås en gång om året gäller nödvändigtvis inte dessa arealer. 

Arealer med gräs- eller vallfoderväxter som har uppgetts som arealer för utsädesodling får skördas efter den 15 september. Vid utsädesodling kan till exempel klöverfröet bli färdigt för skörd först senare på hösten. Dessa arealer räknas inte som arealer i foderproduktion. Statsrådet preciserade också villkoren för odling av hampa, så att blandade växtbestånd som innehåller hampa inte berättigar till jordbruksstöd, eftersom odlingen av hampa omfattas av separata bestämmelser i fråga om stödberättigande och tillsyn. Dessutom kan endast en sort av hampa odlas på ett jordbruksskifte.

Ersättningsberättiganden som frigörs kan överföras från och med 2025

Statsrådet beslöt också att det i fortsättningen är möjligt för myndigheterna att överföra ersättningsberättiganden mellan gårdar i enlighet med regeringsprogrammet. Om anslagssituation i statsbudgeten tillåter det och om det inom en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde frigörs ersättningsberättiganden, kan Livsmedelsverket godkänna icke ersättningsberättigande basskiften som ersättningsberättigande i enlighet med antalet odlingsår, från det äldsta skiftet till det nyaste. Att ett åkerskifte är ersättningsberättigande är en förutsättning för att kunna beviljas bland annat miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och vissa nationella åkerstöd är. Den nuvarande modellen för överföring av ersättningsberättiganden mellan gårdar och inom närings-, trafik- och miljöcentralernas områden gäller fortfarande 2024 och upphör 2025.

– I enlighet med regeringsprogrammet har vi vidtagit åtgärder för att alla åkrar i aktiv livsmedelsproduktion ska bli berättigade till ersättning. Med denna modell blir icke ersättningsberättigande skiften så småningom ersättningsberättigande allteftersom berättiganden frigörs. Ersättningsberättigande är viktigt med tanke på ett skiftes lönsamhet, eftersom en del av stöden inte kan beviljas utan det, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

https://valtioneuvosto.fi/sv/beslut

Ytterligare information:

Heini Lehtosalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 057
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162 138
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248