Maatalouden huoltovarmuuspaketti

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi maatalouden kustannuskriisi on pahentunut. Sen helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi hallitus valmisteli keväällä toimia, jotka lisäävät tukea kotimaiselle ruoantuotannolle noin 300 miljoonalla eurolla. Kokonaisuus sisältää nopeavaikutteisia tukimuotoja tilojen maksuvalmiuden tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisista tuotantopanoksista. 

Vuoden 2022 nopeavaikutteiset toimet

Kansallinen luonnonhaittakorvauksen lisämaksu

Luonnonhaittakorvausta ja sen kotieläinkorotusta saavat vuonna 2022 niitä hakeneet maatilat. Tuki maksetaan automaattisesti korvauksen korotuksena luonnonhaittakorvauksen ennakoiden maksun yhteydessä lokakuusta 2022 alkaen. Kotieläinkorotukset ja niiden lisämaksut maksetaan korvauksen normaalin maksun yhteydessä toukokuussa 2023. Huoltovarmuuspaketista on varattu noin 120 miljoonaa euroa luonnonhaittakorvauksen lisämaksuihin. 

Lisätietoja tuesta antavat ELY-keskukset, kuntien yhteistoiminta-alueet ja Ruokavirasto.

Verohelpotukset

Kiinteistöverotuki koskee maatalouden tuotantorakennuksia (ei maapohjaa tai metsätalouden tuotantorakennuksia). Rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja korkokuluja oltava vähintään 15 prosenttia. Tukea saa enintään 35 000 euroa hakijaa kohti.

Tukea on haettava itse OmaVerossa syyskuun puolivälistä lokakuun loppuun. Aikataulu tarkentuu. Tuki maksetaan marras-joulukuun vaihteessa. Jos kiinteistövero on jo maksettu, kiinteistövero palautetaan, jos maksamattomia veroja tai muita esteitä palautukselle ei ole. Jos kiinteistöveroa on vielä maksamatta, kiinteistöveron määrä alenee tuen verran. 

Energiaverojen vuoden 2021 palautus maksettiin automaattisesti viikkojen 22–23 aikana niille, jotka ovat saaneet aiemmin hyväksytyn päätöksen vuoden 2021 energiaveron palautushakemukseensa. Palautuksia saivat maatalouden harjoittajat, viljankuivaajat ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät. Palautusta maksettiin kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä R-luokan biopolttoöljystä. 

Lisätietoja tuesta antavat Verohallinto ja valtiovarainministeriö.

Kasvihuonetuotannon tuki, puutarhatuotteiden varastointituki tai sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Mukautustukea AB-tukialueen tiloille oli haettava itse Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 18. elokuuta 2022 mennessä. Tukeen ovat oikeutettuja Etelä-Suomen AB-tukialueen tilat, joille on myönnetty 2021 kasvihuonetuotannon tukea, puutarhatuotteiden varastointitukea tai sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea. Maataloustoimintaa on jatkettava tänä vuonna tukiehtojen mukaisesti. Huoltovarmuuspaketista on varattu tähän tukeen 20,5 miljoonaa euroa.

Pohjoisen tuen, eli C-tukialueen tiloille tuki maksetaan korotuksina automaattisesti kasvihuonetuotannon, puutarhatuotteiden varastointi- sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen. Tuki maksetaan automaattisesti tukia vuonna 2022 hakeneille tiloille. Maksu toteutetaan elokuun 2022 ja huhtikuun 2023 välillä. Tukeen on varattu noin 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista noin 21 miljoonaa euroa.

Lisätietoja AB-alueelle antavat kuntien yhteistoiminta-alueet, C-tukialueelle näiden lisäksi Ruokavirasto ja ELY-keskukset.

Maatalouden investointipaketti 2022-2026 osana huoltovarmuuspakettia 

Huoltovarmuuspakettiin sisältyy myös yli 100 miljoonan euron suuruinen maatalouden investointitukipaketti vuosille 2022–2026 vihreän siirtymän tukemiseksi. Paketilla pyritään vauhdittamaan siirtymää uusiutuviin energiamuotoihin ohjaamalla tukia niihin liittyviin investointeihin. Paketti on valmistelussa.

Investointituet, kosteikkoviljely ja Makeran pääomitus

Investointitukea on varattu 28 miljoonaa vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin ja muutoksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset ja investoinnit koneiden käyttövoimaan tai biokaasun varastointiin tiloilla.

Biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontaan liittyviin investointeihin on varattu 14,5 miljoonaa euroa. Tukea voidaan myöntää lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviin kone-, laite ja rakennusinvestointeihin, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit.

Kosteikkoviljelyyn ohjataan tukia 30 miljoonan euron edestä. Turvepeltojen kosteikkoviljelyn edistämiseksi valtion vuoden 2023 talousarviossa tarkoitetun rahoituksen käytöstä tehdään parhaillaan selvitystä Luonnonvarakeskuksessa. Se valmistuu arviolta lokakuun lopussa. Lisätietoja selvitykseen liittyen antaa neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, puhelinnumero 0295162346

Maksuvalmiuslainojen valtiontakauksiin, eli Makeran pääomitukseen käytetään seitsemän miljoonaa euroa. Lisätietoja antaa maaseutuekonomisti Saara Meurasalo, puhelinnumero 0295162035.

Ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamiseen tarkoitetut tuet

Tällä tukikokonaisuudella edistetään kannattavan kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä, parannetaan ravinne- ja energiahuoltovarmuutta ja edistetään vihreää siirtymää. Tavoitteena on käynnistää investointeja laitostoimintaan.

Investointitukea maksetaan yhteensä 25 miljoonaa euroa muun muassa ravinteiden talteenoton kehittyneisiin teknologioihin ja niihin liittyviin kone-, laite-, rakennus- ja laitosinvestointeihin. Lisätietoja antaa ympäristöministeriö.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan on budjetoitu yhdeksän miljoonaa euroa lisärahoitusta ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Tästä lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sanna Tikander, puhelinnumero 0295162178.

Ruokavirasto vastaa tukien toimeenpanosta

Maatalouden huoltovarmuuspaketin tukien toimeenpanosta vastaa Ruokavirasto.  Tukien toimeenpanoon osoitetaan Ruokavirastolle 3,5 miljoonaa euroa.