Maa- ja metsätalousministeriön sivutapahtumat  COP27-ilmastokokouksen yhteydessä


Maa- ja metsätalousministeriö järjestää COP27-ilmastokokouksen yhteydessä Egyptin Sharm el-Sheikh’issä Pohjoismaiden paviljongissa kolme maankäyttösektorin ilmastoratkaisuihin ja turvemaiden kestävään käyttöön liittyvää sivutapahtumaa. Keskustelutilaisuuksia voi seurata suorana verkkolähetyksenä.
 

1.    Climate solutions and energy access in rural areas​

torstai 10.11.2022 kello 14.30-15.40 

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää yhdessä NEFCOn kanssa paneelikeskustelun Pohjoismaissa ja Afrikassa maaseutualueilla toteutetuista uusista maankäyttösektorin ilmastoratkaisuista. 

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta on vuodesta 2020 alkaen rahoitettu yli 100 tutkimus-, innovaatio- ja kehittämishanketta. Kokonaisuus on hieno esimerkki Pohjoismaissa toteutusta julkisen sektorin rahoittamasta ilmastotoimenpidekokonaisuudesta, joka tuottaa uutta tietopohjaa ja uusia innovatiivisia ratkai-suja maankäyttösektorille. Lisäksi ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden avulla pystytään vähentämään maankäytön hiilipäästöjä ja vahvistamaan hiilen varastoja.  

Panelistina MMM:n johtava ilmastoasiantuntija Lotta Heikkonen

Tutustu ohjelmaan ja seuraa keskustelua


2.    Food systems facing changes – towards resilience, sustainability and justice

lauantai 12.11.2022 kello 16.30-17   

Neljän Hiilestä kiinni -hankkeen tutkijat keskustelevat ruokajärjestelmien muutoksesta keskittyen turvemaiden ilmastokestävään käyttöön. Turvemaita esiintyy kaikilla ilmastovyöhykkeillä. Turvemaat ovat myös suurin maanpinnan päällä oleva hiilivarasto, joten niihin kohdistetuilla päästövähennystoimenpiteillä on suuri vaikutus sekä kansallisesti että globaalisti. 

Turun yliopiston tutkijatohtori Jarno Tuominen esittelee keynote-puheenvuorossaan ilmastotuuppauksen mahdollisuuksia. Paneelikeskustelussa Luonnonvarakeskuksen tutkijat Hanna Kekkonen ja Hem Raj Bhattarai sekä Ilmatieteen laitoksen apulaisprofessori Annalea Lohila pohtivat ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen turvemailla. 

Tutustu ohjelmaan ja seuraa keskustelua

Mukana olevat Hiilestä kiinni -hankkeet:
 

 • Turvepeltojen ilmastokestävä viljely – viljelijän näkökulma, TURINA
  Hanna Kekkonen, tutkija, Luonnonvarakeskus

TURINA-hankkeessa perustetaan kokeilualueita, joilla aktivoidaan viljelijöitä toteuttamaan pitkäkestoisia päästövähennystoimia. Hankkeessa pyritään löytämään kullekin turvepeltolohkolle paras mahdollinen viljelijän kannalta hyväksyttävä tapa hidastaa turpeen hajoamista esimerkiksi lisäämällä kasvipeitteisyyttä, vähentämällä muokkausta, metsittämällä tai nostamalla pohjaveden pintaa. Samalla edistetään kosteikkoviljelyn toteuttamismahdollisuuksia ja sen tuotantoketjuja tuomalla alan yrityksiä ja viljelijöitä yhteen. Turvepeltojen päästövähennyspotentiaalia ei ole vielä juurikaan hyödynnetty, vaikka monet viljelijät olisivat valmiita tekemään enemmän ilmastotavoitteiden saavuttamisen eteen. Turvepeltojen hiilidioksidi- ja dityppioksidipäästöt muodostavat yli puolet Suomen maatalouden kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden pinta-ala on noin 10 % viljellystä alasta. 

Hankkeen toiminta-aika 2021-2023
MMM:n rahoitusosuus 840 000 euroa. 

 • Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa, TUIMA 
  Jarno Tuominen, yliopisto-opettaja ja tutkija, Turun yliopisto

Hankkeessa tarkastellaan missä määrin asenteet, tausta ja mahdolliset rakenteelliset esteet vaikuttavat siihen, miten erityyppiset käyttäytymistaloustieteelliset tuuppauskeinot onnistuvat ja riippuuko ihmisten halukkuus alueellisista tai asenteellisista tekijöistä. Hanke tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa tietoa sekä käytännön ratkaisuja, joilla voidaan vähentää maankäytössä kasvihuonekaasupäästöjä, vahvistaa hiilinieluja ja kokonaiskestävyyttä. Tekemällä joistakin vaihtoehdoista helpompia, ajankohtaisempia ja houkuttelevampia voidaan ihmisiä ohjata tekemään enemmän näitä valintoja ilman, että heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan. Tuuppaus suoritetaan avoimesti yhteisymmärryksessä sen kohteena olevien maanomistajien kanssa, joiden tekemillä valinnoilla on vaikutuksia maankäytöstä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Hanke on monitieteinen ja ilmiöpohjainen, jossa luonnontieteiden, psykologian, taloustieteen, oikeustieteen ja liiketaloustieteen johtamisen tutkijat yhteistyössä tuottavat tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hankkeen toiminta-aika 2021-2023.
MMM:n rahoitusosuus 1 097 633 euroa. 

 • Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen, 
  TURNEE
  , Annalea Lohila, apulaisprofessori, Ilmatieteen laitos 

TURNEE-hankkeessa selvitetään uusien mittauksien ja mallinnuksen avulla, kuinka paljon maankäyttösektorin kasvihuonepäästöjä voidaan pienentää turvemailla kasvavien metsien käsittelyyn ja sijaintiin vaikuttamalla. Hankkeessa arvioidaan päästövähennyspotentiaali, joka voidaan saavuttaa
1) ennallistamalla reheviä metsäojitettuja soita, jotka ovat suuri päästölähde suuren pinta-alansa vuoksi,
2) metsittämällä käytöstä poistettavia suonpohjia, joita vapautuu ennätysmäärä käytöstä aivan lähivuosina.
Lisäksi hankkeessa tarkastellaan suonpohjien ennallistamista. Maankäytön ilmastovaikutusten lisäksi huomioon otetaan myös vesistövaikutukset. 

Hankkeen toiminta-aika 2021-2023. 
MMM:n rahoitusosuus 1 170 400 euroa. 

 • Dairy and beef industries in Finland – Progressing pathways to carbon neutrality by 2035, NC-GRASS, Hem Raj Bhattarai, tutkija, Luonnonvarakeskus

Hankkeessa pyritään ennakoimaan maidon- ja naudanlihan tuotannon muutoksia ja tarjoamaan ratkaisuja karja-alan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, suosittelemaan parhaita viljelykäytäntöjä hiilinielujen lisäämiseksi ja vahvistamalla karjan- ja maidontuotannon systeemistä kestävyyttä. Nykyinen ruokajärjestelmämme aiheuttaa lähes kolmanneksen globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Ruokajärjestelmän suuntaaminen kestävälle pohjalle luo uusia mahdollisuuksia ruokaketjun toimijoille. 

Hankkeen toiminta-aika 2021-2023.
MMM:n rahoitusosuus 1 051 968 euroa.

3.    Reception: Future thinking for climate smart food systems 

lauantai 12.11.2022 kello 17– 

MMM:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhdessä järjestämässä työpajassa syvennytään tulevaisuuden ilmastoviisaisiin ruokajärjestelmiin. Paikalla on suomalaisia tutkijoita sekä Suomen delegaation jäseniä. 

Lisätietoja:

Anna Salminen
johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
anna.salminen@gov.fi
+358 29 516 2002

Lotta Heikkonen
johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
lotta.heikkonen@gov.fi 
+358 29 516 2074

Johanna Vanhatalo
erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
johanna.vanhatalo@gov.fi
+358 29 516 2177

Erika Keppola
viestintäasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
erika.keppola@gov.fi 
+358 295 162 187