Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Missä mennään poronhoidon ohjauksessa?

Tapani Sirviö Julkaisupäivä 17.4.2018 11.18 Blogit MMM

Maa- ja metsätalousministeriö esitteli maaliskuun lopulla poronhoitoa koskevan verkkokyselyn yhteenvedon ennakkoon Rovaniemellä keskeisille sidosryhmille. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös avoimen verkkokyselyn heikkouksista ja vahvuuksista sekä koko poronhoitoa koskevista tulevista ratkaisuista. Poronhoitolain toimivuutta ja kokonaisuutta selvitämme ministeriössä useilla erilaisilla keinoilla.

Verkkokyselynä tehty mielipidekartoitus on vain yksi osa ministeriön poronhoitoa koskevista taustaselvityksistä. Sen tavoitteena oli saada tilannekuva asian haasteista ja mahdollisuuksista ja tämän tavoitteen onnistuimme mielestäni myös saavuttamaan. Tilaisuudessa kävi ilmi, että myös sidosryhmien mielestä kyselyn perusteella muodostettu yleiskuva tilanteesta pitää paikkansa. Mielipidekartoitus ja erilaiset tieteelliset selvitykset muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka perusteella poronhoidon ohjausta ministeriössä toteutamme.

Porolaidunten kuntoarvioinnit ovat parhaillaan käynnissä. Luonnonvarakeskuksen johdolla selvitetään laidunten määrää ja kuntoa sekä laidunten muuttumista. Samalla kartoitetaan kilpailevan maankäytön kuten kaivosteollisuuden ja metsätalouden laajuutta ja niiden vaikutuksia laidunten käytettävyyteen kaikissa paliskunnissa. Lisäksi Luken johdolla toteutetaan laajempi tutkimushanke. Se tuottaa tieteellistä analyysi- ja synteesitietoa poronhoidon ja laidunten ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Hankkeessa selvitetään myös, miten kestävää poronhoitoa edistetään ja kehitetään eri alueilla.

Mitä MMM suunnittelee nyt ja miksi?

Valmistelemme tällä hetkellä poronhoitolain mukaisen arvioimislautakunnan muutosta. Sillä selkeytetään porojen aiheuttamien vahinkojen arvioimiskäytäntöä ja ehkäistään vahinkojen korvauksiin liittyviä ongelmia, kuten maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on linjannut. Muutoksen edetessä pyydämme lausuntoja keskeisiltä toimijoilta, asiantuntijaorganisaatioilta ja tutkimuslaitoksilta arvioimislautakunnan uudistamiseksi.

Tarkennuksena sanottakoon, ettei muutoksia poronhoito-oikeuteen eikä muuhun poronhoitolakiin ole tällä hetkellä valmisteilla. Poronhoitolain kokonaisuudistuksen tarvetta arvioi aikanaan seuraava hallitus.
 

MMM:n tiedote porokyselyn yhteenvedosta (27.3.).

Eläimet ja kasvit MMM Poimi uutisnostoksi Tapani Sirviö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.