Kaupallinen kalastus

Kuka voi rekisteröityä kaupalliseksi kalastajaksi?

Kaupallinen kalastus on toimintaa, jossa kalaa pyydetään myyntitarkoituksessa tai jossa pyydetyt kalat tai osa niistä myydään. Kaupalliseksi kalastajaksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka asuinpaikka tai kotipaikka sijaitsee Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueella ja joka kalastaa Suomen alueella tai talousvyöhykkeellä taikka niillä vesillä, joissa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön perusteella saa kalastaa.

Miten rekisteröityminen tehdään?

Kalastaja rekisteröityy lain 87 §:n mukaisesti kaupallisten kalastajien rekisteriin. Rekisteröitymishakemus kaupalliseksi kalastajaksi tehdään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Kaupallisen kalastajan rekisteröinti on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. ELY-keskus antaa kaupalliselle kalastajalle todistuksen rekisteriin kuulumisesta.

Kaupallisten kalastajien rekisteriin rekisteröidään luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden tarkoituksena on saada myyntituloja (liikevaihtoa) itse kalastamansa tai lukuunsa kalastetun kala- tai rapusaaliin tai niistä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä. Muut kuin kaupallisten kalastajien rekisteriin merkityt toimijat eivät saa myydä sisävesiltä tai merialueilta kalastamaansa tai lukuunsa kalastettua saalista. Poikkeuksen tekee sisävesillä satunnainen vähäisen kalaerän myyminen suoraan kuluttajalle.

Miten kaupalliset kalastajat luokitellaan?

Kaupalliset kalastajat jaetaan ryhmiin I ja II. Ryhmään I kuuluvat luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, joiden itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 10 000 euroa. He voivat myös olla uusia kaupallisia kalastajia, jotka esittävät ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman siitä, miten kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertyvä liikevaihto ylittää 10 000 euron määrän viimeistään kolmantena tilikautena rekisteröitymisestä.

Ryhmään II kuuluvat muut kuin ryhmään I kuuluvat kaupalliset kalastajat. Lisäksi kalastaja sijoitetaan ryhmään II, jos suunnitelma liikevaihdon kehittymisestä ei toteudu.

Kaupallisten kalastajien jako ryhmiin tehdään rekisteröitymisen yhteydessä ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein, tai kalastajan omasta pyynnöstä.

Mitkä ovat kaupallisen kalastajan velvoitteet?

Kaupallinen kalastaja on velvollinen pitämään muualla kuin merialueella tapahtuvasta kalastuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran kalenterivuodessa ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle pyytämänsä ja lukuunsa pyydetyt saaliit.

Merialueen kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksiin sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä olevia säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta.

Kaupallinen kalastaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan ELY-keskukselle rekisteröintiedellytyksissä tapahtuneista muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta.