Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035)

Kansallinen metsästrategia kuvaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet, joihin julkinen valta keskittyy osana alan yhteistä kehittämistä. Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 14.12.2022 uudistuneen strategian, joka ulottuu vuoteen 2035. 

Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 19.10.2023 periaatepäätöksen Kansallinen metsästrategia 2035:stä. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös antaa valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Strategian uudistamisen taustalla oli metsäalan toimintaympäristön nopea muutos sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uusi strategia ottaa ajanmukaisesti huomioon kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen sekä myös metsien merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Kansallisessa metsästrategiassa kuvataan keskeiset metsäalan kehittämisen tavoitteet ja painopisteet. 

Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035) tavoittelee kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille. Tämä saavutetaan, kun 

  • Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle
  • metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä
  • vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä
  • vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla.

Kansallinen metsästrategia on yhteensovittava elinkeinostrategia, jossa otetaan huomioon niin ihminen, ympäristö kuin talous. Se kattaa metsätalouden ja -teollisuuden lisäksi myös metsien muihin sekä aineellisiin että aineettomiin tuotteisiin perustuvan tuotannon, jalostuksen, palvelut ja julkishyödykkeet sekä metsäalan osaamis- ja koulutuskysymykset. Strategialla on liittymäkohtia useisiin kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin. Kansainväliset sekä EU:n metsä-, energia- ja ympäristöpoliittiset sitoumukset ja sopimukset vaikuttavat merkittävästi Suomen metsäsektoriin. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) prosesseissa muotoutuu, millaisen roolin metsät maailmanlaajuisesti saavat tulevaisuuden haasteiden ratkonnassa. Suomi on sitoutunut ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen (Agenda 2030 -toimintaohjelma).
 
Suomen pitkäjänteisellä metsäpolitiikalla on ohjattu kehitystä, jossa metsänomistajat ovat saaneet tuottoa metsälle ja samalla metsätalous ja -teollisuus ovat tuoneet työtä ja tuloja koko maahan. Samalla on luotu mahdollisuuksia talousmetsien luonnonhoidolle, suojeluun sekä virkistyskäyttöön. Kestävästi hoidetut metsät mahdollistavat monipuoliset ekosysteemipalvelut alueellisesti ja kansallisesti, joihin lukeutuvat myös ilmastohyödyt. Puu on Suomen tärkein uusiutuva luonnonvara.


Kansallinen metsästrategia 2035
Kansallinen metsästrategia 2035 -yleisesittely
KMS 2035 -toimenpidesuunnitelma 2023-2027

KMS-paneelien sarja

Metsäala ja vastuullisuus -paneelin tallenne 6.9.2022 
Metsät ja hyvinvointi -paneelin tallenne 23.5.2022
Puusta on moneksi -paneelin tallenne 18.3.2022
Miltä näyttää metsäalan tulevaisuus -paneelin tallenne 18.2.2022

KMS-valmistelun taustaraportit

KMS2035 Ennakkoarvioinnin loppuraportti
Kansallisen metsästrategian tavoitteita tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma
KMS2035 Lausuntoyhteenveto
Taustaselvitys Kansallinen metsästrategia 2035:n valmistelua varten : Skenaarioihin perustuva tarkastelu (61/2022)
Kestävyyden kehykset – Luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa
Metsätalouden koulutus ja sen kehittäminen: Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston 2020–2021 loppuraportti (julkaistu 3/2022) 
KMS2025-arviointiraportti 

Muualla palvelussamme

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2035:stä (MMM/2023/142)
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta metsästrategiasta (MMM:n tiedote 19.10.2023)
Uusi metsäneuvosto toteuttamaan kansallista metsästrategiaa (MMM:n uutinen 13.10.2023)
Metsäneuvoston vahvuus on kyky katsoa myös pitkälle tulevaan (MMM:n uutinen 29.3.2023)
Kansallisen metsästrategian toimeenpano käynnistyy (MMM:n uutinen 27.1.2023)
Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi uuden Kansallisen metsästrategian (MMM:n tiedote 14.12.2022)
Luonnos Kansalliseksi metsästrategiaksi 2035 lausunnoille (MMM:n tiedote 10.10.2022)
Kansallinen metsäneuvosto keskusteli valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) hankesalkusta (MMM:n tiedote 5.10.2022)
Maakunnalliset metsäneuvostot mukana Kansallisen metsästrategian valmistelussa (MMM:n uutinen 19.8.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian tavoitteet (MMM:n uutinen 15.6.2022)
Sidosryhmätyöpajoista ja Ota kantaa -kyselystä erinomaista syötettä kansallisen metsästrategian valmisteluun (MMM:n blogi 2.6.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät (MMM:n uutinen 15.3.2022)
Kansallinen metsästrategia uudistetaan tänä vuonna (MMM:n tiedote 15.2.2022)

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite:


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite: