Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019-2022
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2019-2022 tulot menot

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2019, tulot menot
Talousarvioehdotus 2018, tulot menot 
Talousarvioehdotus 2017, tulot menot
 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus I/2018

Lisätalousarvioehdotus III/2017
Lisätalousarvioehdotus I/2017

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot (Netra)
Valtion talousarvioesitykset (VM)

Tulosohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja voimavarojen käyttöä tulosohjauksella. Kun eduskunta on vuodenvaihteessa hyväk­synyt valtion talousarvion vahvistaa ministeriö tärkeimmät tavoitteet yhteis­kunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä ohjattavien toiminnalliselle tuloksellisuudelle ja voimavarojen hallinnalle.

Tulostavoitteet esitetään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan niitä kuvaavia tunnuslukuja, joita täydennetään tarpeen mukaan laadullisesti ilmaistuilla tavoitteilla. Tavoitteet asetetaan pidemmän aikavälin politiikkasektoreiden strategisten linjausten pohjalta rullaavasti varsinaisina tavoitteina budjettivuodelle ja alustavina tavoitteina neljälle seuraavalle vuodelle.

Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamia virastoja ja laitoksia ovat: Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Ruokavirasto, liikelaitos Metsähallitus (MH), Suomen ympäristökeskus (Syke), aluehallintovirastot (AVIt), elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt). Lisäksi ministeriö tulosohjaa Suomen riistakeskusta (SRK) ja Suomen metsäkeskusta (SMK).

Ministeriön vahvistamat tulostavoitteet virastolle ja laitokselle julkistetaan ministeriön ja vi­raston/ laitoksen yhdessä allekirjoittamalla tulostavoiteasiakirjalla, tulossopimuksella.

Tulostavoitteiden toteutumista seurataan väliraportein sekä viraston/laitoksen seuraavan vuoden keväällä laatiman ja julkaiseman tilinpäätöksen avulla. Lisäksi ministeriö laatii kunkin viraston tilinpäätöksestä kannanoton.

Sekä tulossopimukset että tilinpäätökset ja muut seuranta-asiakirjat julkaistaan valtion Netra.fi-sivuston ”Asiakirjat” -osioissa.

 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Hallinnonalan / maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet 2019  2018 2017
Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet 2019  2018 2017

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Luonnonvarakeskus

Maanmittauslaitos

Ruokavirasto 1.1.2019-

  • Elintarviketurvallisuusvirasto
  • Maaseutuvirasto

Ministeriön sopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016-2019
ELY-keskusten tulossopimukset 2017
Aluehallintovirastojen tulossopimukset (Etelä-Suomi) (Itä-Suomi) (Lappi) (Lounais-Suomi) (Länsi- ja Sisä-Suomi) (Pohjois-Suomi)
Metsähallituksen
       - julkiset hallintotehtävät 2018 2017
       - liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite 2017
Suomen Ympäristökeskus

 

Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2017 2016 2015

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2017 2016 2015
Maatalouden interventiorahasto 2012016 2015

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Elintarviketurvallisuusvirasto 2017 2016 2015
Luonnonvarakeskus 2017 2016 2015
Maanmittauslaitos 2017 2016 2015
Maaseutuvirasto 2017 2016 2015
Maatilatalouden kehittämisrahasto 2017 2016 2015
Maatalouden interventiorahasto 2017 2016 2015
Metsähallitus 2017 2016 2015 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
NETRA - Valtionhallinnon internet-raportointi

Arvioinnit ja selvitykset

Maaseutuviraston kokonaisarviointi

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä