Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2021-2023 tulot menot

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2020, tulot menot

Talousarvioehdotus 2019, tulot menot
Talousarvioehdotus 2018, tulot menot 

 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus II/2019

Lisätalousarvioehdotus II/2018 tulot menot
Lisätalousarvioehdotus I/2018

 

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot (Netra)
Valtion talousarvioesitykset (VM)

Tulosohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja voimavarojen käyttöä tulosohjauksella. Kun eduskunta on vuodenvaihteessa hyväk­synyt valtion talousarvion vahvistaa ministeriö tärkeimmät tavoitteet yhteis­kunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä ohjattavien toiminnalliselle tuloksellisuudelle ja voimavarojen hallinnalle.

Tulostavoitteet esitetään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan niitä kuvaavia tunnuslukuja, joita täydennetään tarpeen mukaan laadullisesti ilmaistuilla tavoitteilla. Tavoitteet asetetaan pidemmän aikavälin politiikkasektoreiden strategisten linjausten pohjalta rullaavasti varsinaisina tavoitteina budjettivuodelle ja alustavina tavoitteina neljälle seuraavalle vuodelle.

Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamia virastoja ja laitoksia ovat: Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Ruokavirasto, liikelaitos Metsähallitus (MH), Suomen ympäristökeskus (Syke), aluehallintovirastot (AVIt), elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt). Lisäksi ministeriö tulosohjaa Suomen riistakeskusta (SRK) ja Suomen metsäkeskusta (SMK).

Ministeriön vahvistamat tulostavoitteet virastolle ja laitokselle julkistetaan ministeriön ja vi­raston/ laitoksen yhdessä allekirjoittamalla tulostavoiteasiakirjalla, tulossopimuksella.

Tulostavoitteiden toteutumista seurataan väliraportein sekä viraston/laitoksen seuraavan vuoden keväällä laatiman ja julkaiseman tilinpäätöksen avulla. Lisäksi ministeriö laatii kunkin viraston tilinpäätöksestä kannanoton.

Sekä tulossopimukset että tilinpäätökset ja muut seuranta-asiakirjat julkaistaan valtion Netra.fi-sivuston ”Asiakirjat” -osioissa.

 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Hallinnonalan / maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet 2019  2018 2017
Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet 2019  2018 2017

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Luonnonvarakeskus

Maanmittauslaitos

Ruokavirasto 1.1.2019-

  • Elintarviketurvallisuusvirasto
  • Maaseutuvirasto

Ministeriön sopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016-2019
ELY-keskusten tulossopimukset 2019
Aluehallintovirastojen tulossopimukset (Etelä-Suomi) (Itä-Suomi) (Lappi) (Lounais-Suomi) (Länsi- ja Sisä-Suomi) (Pohjois-Suomi)
Metsähallituksen
       - julkiset hallintotehtävät 2019  2018 2017
       - liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite 2017
Suomen Ympäristökeskus

 

Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2018  2017 2016

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2018  2017  2016
Maatalouden interventiorahasto 2018  2017  2016

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Luonnonvarakeskus  2018  2017  2016
Maanmittauslaitos  2018  2017  2016
Maatilatalouden kehittämisrahasto  2018  2017  2016
Maatalouden interventiorahasto  2018  2017  2016
Metsähallitus  2018  2017  2016
Ruokavirasto 1.1.2019-

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
NETRA - Valtionhallinnon internet-raportointi

Arvioinnit ja selvitykset

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä