Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2021-2024 tulot  menot

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2021, tulot  menot

Talousarvioehdotus 2020, tulot menot

Talousarvioehdotus 2019, tulot menot
Talousarvioehdotus 2018, tulot menot 

 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus VII/2020 tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus V/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2020
Lisätalousarvioehdotus II/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2019
Lisätalousarvioehdotus II/2019

Lisätalousarvioehdotus II/2018 tulot menot
Lisätalousarvioehdotus I/2018

 

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot  (Tutkihallintoa.fi)
Valtion talousarvioesitykset (VM)

Tulosohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja voimavarojen käyttöä tulosohjauksella. Kun eduskunta on vuodenvaihteessa hyväk­synyt valtion talousarvion vahvistaa ministeriö tärkeimmät tavoitteet yhteis­kunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä ohjattavien toiminnalliselle tuloksellisuudelle ja voimavarojen hallinnalle.

Tulostavoitteet esitetään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan niitä kuvaavia tunnuslukuja, joita täydennetään tarpeen mukaan laadullisesti ilmaistuilla tavoitteilla. Tavoitteet asetetaan pidemmän aikavälin politiikkasektoreiden strategisten linjausten pohjalta rullaavasti varsinaisina tavoitteina budjettivuodelle ja alustavina tavoitteina neljälle seuraavalle vuodelle.

Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamia virastoja ja laitoksia ovat: Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Ruokavirasto, liikelaitos Metsähallitus (MH), Suomen ympäristökeskus (Syke), aluehallintovirastot (AVIt), elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt). Lisäksi ministeriö tulosohjaa Suomen riistakeskusta (SRK) ja Suomen metsäkeskusta (SMK).

Ministeriön vahvistamat tulostavoitteet virastolle ja laitokselle julkistetaan ministeriön ja vi­raston/ laitoksen yhdessä allekirjoittamalla tulostavoiteasiakirjalla, tulossopimuksella.

Tulostavoitteiden toteutumista seurataan väliraportein sekä viraston/laitoksen seuraavan vuoden keväällä laatiman ja julkaiseman tilinpäätöksen avulla. Lisäksi ministeriö laatii kunkin viraston tilinpäätöksestä kannanoton.

Sekä tulossopimukset että tilinpäätökset ja muut seuranta-asiakirjat julkaistaan valtion Netra.fi-sivuston ”Asiakirjat” -osioissa.

 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Hallinnonalan / maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet  2020  2019  2018

Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet 2020  2019  2018

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Luonnonvarakeskus

Maanmittauslaitos

Ruokavirasto

Suomen ympäristökeskus

Ministeriön sopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2020-2023
ELY-keskusten tulossopimukset 2020
ELY-keskusten tavoitteet 2020 maa- ja metsätalousministeriön tehtävissä
Aluehallintovirastojen tulossopimukset (Etelä-Suomi) (Itä-Suomi) (Lappi) (Lounais-Suomi) (Länsi- ja Sisä-Suomi) (Pohjois-Suomi)
Metsähallitus
       - julkiset hallintotehtävät 2020  2019  2018 2017
       - liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite 2017
Suomen Metsäkeskus  2020

Suomen Riistakeskus  2020

 

Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2019  2018  2017 2016

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto  2019  2018  2017
Maatalouden interventiorahasto  2019  2018  2017

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Luonnonvarakeskus  2019  2018  2017
Maanmittauslaitos  2019  2018  2017
Maatilatalouden kehittämisrahasto  2019  2018  2017
Maatalouden interventiorahasto  2019  2018  2017
Metsähallitus  2019  2018  2017
Ruokavirasto  2019

Suomen metsäkeskus  2019

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
NETRA - Valtionhallinnon internet-raportointi

Arvioinnit ja selvitykset

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä