Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022-2025
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2022-2025 tulot  menot

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2022, tulot menot

Talousarvioehdotus 2021, tulot  menot

Talousarvioehdotus 2020, tulot menot

Talousarvioehdotus 2019, tulot menot
 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus IV/2021  tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus III/2021 tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus 1/2021

Lisätalousarvioehdotus VII/2020 tulot  menot
Lisätalousarvioehdotus V/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2020
Lisätalousarvioehdotus II/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2019
Lisätalousarvioehdotus II/2019
 

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot  (Tutkihallintoa.fi)
Valtion talousarvioesitykset (VM)

Tulosohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja voimavarojen käyttöä tulosohjauksella. Kun eduskunta on vuodenvaihteessa hyväk­synyt valtion talousarvion vahvistaa ministeriö tärkeimmät tavoitteet yhteis­kunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä ohjattavien toiminnalliselle tuloksellisuudelle ja voimavarojen hallinnalle.

Tulostavoitteet esitetään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan niitä kuvaavia tunnuslukuja, joita täydennetään tarpeen mukaan laadullisesti ilmaistuilla tavoitteilla. Tavoitteet asetetaan pidemmän aikavälin politiikkasektoreiden strategisten linjausten pohjalta rullaavasti varsinaisina tavoitteina budjettivuodelle ja alustavina tavoitteina neljälle seuraavalle vuodelle.

Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamia virastoja ja laitoksia ovat: Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Ruokavirasto, liikelaitos Metsähallitus (MH), Suomen ympäristökeskus (Syke), aluehallintovirastot (AVIt), elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt). Lisäksi ministeriö tulosohjaa Suomen riistakeskusta (SRK) ja Suomen metsäkeskusta (SMK).

Ministeriön vahvistamat tulostavoitteet virastolle ja laitokselle julkistetaan ministeriön ja vi­raston/ laitoksen yhdessä allekirjoittamalla tulostavoiteasiakirjalla, tulossopimuksella.

Tulostavoitteiden toteutumista seurataan väliraportein sekä viraston/laitoksen seuraavan vuoden keväällä laatiman ja julkaiseman tilinpäätöksen avulla. Lisäksi ministeriö laatii kunkin viraston tilinpäätöksestä kannanoton.

Sekä tulossopimukset että tilinpäätökset ja muut seuranta-asiakirjat julkaistaan valtion Netra.fi-sivuston ”Asiakirjat” -osioissa.

 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Hallinnonalan / maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet  2021  2020  2019 

Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet  2021  2020  2019 

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Luonnonvarakeskus

Maanmittauslaitos

Ruokavirasto

Suomen ympäristökeskus

Ministeriön sopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2021-2023
ELY-keskusten tulossopimukset 2021
  - ELY-keskusten tavoitteet 2021 maa- ja metsätalousministeriön tehtävissä
Aluehallintovirastojen tulossopimukset
Metsähallitus
       - julkiset hallintotehtävät 2020  2019  2018 2017
       - liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite 2017
Suomen Metsäkeskus  2020

Suomen Riistakeskus 2021

 

Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2020  2019   2018  2017 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto  2019  2018  2017
Maatalouden interventiorahasto  2019  2018  2017

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Luonnonvarakeskus  2020  2019  2018
Maanmittauslaitos  2020  2019  2018
Maatilatalouden kehittämisrahasto  2020  2019  2018
Maatalouden interventiorahasto  2020  2019  2018
Metsähallitus  2020  2019  2018
Ruokavirasto  2020  2019

Suomen metsäkeskus  2020  2019

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
Tutkihallintoa.fi

Arvioinnit ja selvitykset

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä